Về iBom

  • Về iBom

    Trước thực trạng của thị trường phần mềm quản trị và điều hành doanh nghiệp trong nước, iSoftco® đã bắt tay cùng các chuyên gia nghiên cứu và phát triển một sản phẩm phần mềm quản trị và điều hành doanh nghiệp mang thương hiệu của Việt Nam, hoàn toàn phù hợp với mô hình quản lý ở Việt Nam, quản lý tập trung tất cả các mảng nghiệp vụ chuyên môn trong toàn doanh nghiệp