16-09-2014 / Tin hoạt động

Tọa đàm ứng dụng KPI vào hoạt động Quản lý và Điều hành Doanh nghiệp

• Bạn muốn tìm hiểu vai trò của KPI trong công tác quản lý Doanh Nghiệp (DN)? • Bạn muốn tìm một công cụ ứng dụng KPI trong công tác Quản lý và Điều hành Doanh nghiệp? • Bạn muốn có cơ hội ứng dụng miễn phí phần mềm Quản lý và Điều hành DN trực tuyến vào DN mình?

Tọa đàm ứng dụng KPI vào quản lý và điều hành doanh nghiệp-banner

tọa đàm ứng dụng KPI trong quản lý và điều hành doanh nghiệp

Tọa đàm ứng dụng kpi vào quản lý và điều hành doanh nghiệp - đăng kí