Khách hàng

1 11  1 22  1 33  1 44  1 55  10     2 11  2 22  2 33 2 44  2 55  2 66  3 11  3 44  3 22  3 33  3 55  3 66    4 22  4 33  4 44  4 55              beton 6    4 11        7 3