IBOM.SCM - QUẢN LÝ CUNG ỨNG

Sơ đồ quy trình quản lý cung ứng có liên kết với phân hệ Kho và phân hệ Công trình Phân hệ Quản lý Cung ứng - iBom.SCM được thiết kế tích hợp với phân hệ Công trình, Kho, Tài sản, Điều hành để quản lý toàn bộ công tác tiếp nhận yêu cầu, điều phối và cung ứng vật tư/hàng hóa. ..

Sơ đồ quy trình quản lý cung ứng có liên kết với phân hệ Kho và phân hệ Công trình

Sơ đồ quy trình quản lý cung ứng có liên kết với phân hệ Kho và phân hệ Công trình

Phân hệ Quản lý Cung ứng - iBom.SCM được thiết kế tích hợp với phân hệ Công trình, Kho, Tài sản, Điều hành để quản lý toàn bộ công tác tiếp nhận yêu cầu, điều phối và cung ứng vật tư/hàng hóa.

A - Một số chức năng nổi bật của phân hệ Quản lý Cung ứng - iBom.SCM

 • Kế hoạch
 • Quản lý hợp đồng
 • Quản lý bảng giá và báo giá nhà cung cấp
 • Quản lý nhà cung cấp/khách hàng
 • Báo cáo và truy vấn thông tin

 

B - Mô tả chi tiết tính năng

1. Kế hoạch

Mô hình chức năng lập và kiểm soát kế hoạch vật tư trên iBom

 Mô hình chức năng lập và kiểm soát kế hoạch vật tư trên iBom

Giao diện tra cứu kế hoạch vật tư công trình

Giao diện tra cứu kế hoạch vật tư công trình

Chức năng kế hoạch cho phép lập kế hoạch vật tư cho từng công trình và truy vấn kế hoạch cho toàn bộ các công trình trong từng thời điểm.

Các tính năng:

 • Lập kế hoạch vật tư
 • Tra cứu kế hoạch vật tư ngày
 • Tra cứu kế hoạch vật tư tuần
 • Tra cứu kế hoạch vật tư tháng
 • Tra cứu kế hoạch vật tư quý
 • Tra cứu kế hoạch vật tư năm

 

2. Quản lý hợp đồng

Mô hình quản lý hợp đồng bán vật tư trên iBom

Hình ảnh 47: Mô hình quản lý hợp đồng bán vật tư trên iBom

 

Chức năng quản lý hợp đồng trong phân hệ Cung ứng được thiết kế để quản lý các loại hợp đồng:

 • Hợp đồng mua vật tư
 • Hợp đồng mua thiết bị
 • Hợp đồng thuê thiết bị
 • Hợp đồng thuê vận chuyển
 • Hợp đồng bán vật tư

Mô hình quản lý hợp đồng mua vật tư trên iBom

Mô hình quản lý hợp đồng mua vật tư trên iBom

Các tính năng:

 • Thông tin hợp đồng, thông tin hàng hóa cung cấp, đơn giá, hạn mức tín dụng, các điều khoản thanh toán, giao hàng…
 • Hồ sơ nghiệm thu
 • Hồ sơ thanh toán
 • Tạm ứng, thanh toán (thu/chi)
 • Theo dõi công nợ và đối chiếu với hạn mức tín dụng

Giao diện chức năng quản lý hợp đồng mua bán vật tư trên iBom

Giao diện chức năng quản lý hợp đồng mua bán vật tư trên iBom

 

 

3. Quản lý bảng giá và báo giá nhà cung cấp

Các tính năng:

 • Lập yêu cầu báo giá gửi cho các nhà cung cấp. Yêu cầu báo giá có thể được tự động gửi qua email đến nhà cung cấp;
 • Ngoài các nhập báo giá trự tiếp, iBom hỗ trợ tiếp nhận báo giá online (các nhà cung cấp có thể gửi báo giá online trên hệ thống của iBom);
 • Tra cứu giá vật tư/hàng hóa.

Mô hình yêu cầu, tiếp nhận và quản lý báo giá trên iBom

Mô hình yêu cầu, tiếp nhận và quản lý báo giá trên iBom

Giao diện chức năng quản lý yêu cầu báo giá trên iBom

Giao diện chức năng quản lý yêu cầu báo giá trên iBom

 

4. Quản lý nhà cung cấp/ khách hàng

Các tính năng

 • Quản lý thông tin nhà cung cấp;
 • Theo dõi các hợp đồng đã giao dịch;
 • Tổng hợp công nợ
 • Đối trừ công nợ (đối với nhà cung cấp đồng thời là khách hàng)

Giao diện chức năng quản lý nhà cung cấp trên iBom

Giao diện chức năng quản lý nhà cung cấp trên iBom

 

5. Báo cáo và truy vấn thông tin

Giao diện chức năng truy vấn thông tin trên iBom

Giao diện chức năng truy vấn thông tin trên iBom

Báo cáo bán hàng

 • Báo cáo doanh số bán hàng theo khách hàng
 • Báo cáo bán hàng theo vật tư
 • Báo cáo bán hàng theo công trình
 • Báo cáo tiến độ thực hiện hợp đồng bán hàng
 • Báo cáo tổng hợp công nợ phải thu
 • Báo cáo chi tiết công nợ phải thu

Báo cáo mua hàng

 • Báo cáo mua hàng theo NCC
 • Báo cáo mua hàng theo vật tư
 • Báo cáo mua hàng theo công trình
 • Báo cáo tổng hợp công nợ NCC
 • Báo cáo chi tiết công nợ
 • Báo cáo tiến độ thực hiện hợp đồng
 • Toàn bộ dữ liệu về khách hàng, nhà cung cấp được quản lý chi tiết, theo dõi tổng thể trong phân hệ Cung ứng.
 • Nhà quản lý có cái nhìn tổng thể về tình hình công nợ, nắm bắt được tình hình sử dụng tín dụng so với hạn mức để có sự điều chỉnh phù hợp.
 • Việc gửi yêu cầu báo giá và tiếp nhận báo giá online giúp giảm đáng kể công sức của nhân viên cung ứng và dữ liệu ghi nhận chính xác, giúp nhà cung cấp và khách hàng gần với nhau hơn.
 • Kiểm soát tổng thể công nợ phải thu và công nợ phải trả trong đơn vị.

Mô hình liên kết phân hệ Cung ứng với các phân hệ khác trên iBom

Mô hình liên kết phân hệ Cung ứng với các phân hệ khác trên iBom

 • Liên kết với phân hệ Điều hành công việc:
 • Mọi yêu cầu xử lý của phân hệ Cung ứng đều được chuyển sang phân hệ Điều hành để theo dõi công việc.
 • Liên kết với phân hệ Quản lý Công trình:
 • Vật tư dự toán trên công trình được ghi nhận và đưa vào kế hoạch trên phân hệ Cung ứng;
 • Các yêu cầu vật tư từ đơn vị thi công được tiếp nhận tại phân hệ Cung ứng;
 • Vật tư/công cụ dụng cụ dùng cho công trình được điều phối từ phân hệ Cung ứng.
 • Liên kết với phân hệ Quản lý Kho:
 • Các lệnh điều phối từ phân hệ Cung ứng được thực hiện trên phân hệ Kho và liên kết ngược lại để theo dõi trên phân hệ Cung ứng;
 • Dữ liệu nhập xuất kho là cơ sở để nghiệm thu và lập hồ sơ thanh toán cho hợp đồng cung cấp vật tư, hợp đồng bán vật tư, hợp đồng thuê vận chuyển tại phân hệ Cung ứng.
 • Liên kết với phân hệ Quản lý Tài sản:
 • Tài sản mua mới hoặc thuê về có nguồn gốc xuất phát từ phân hệ Cung ứng và có liên kết ngược lại phân hệ Cung ứng
 • Yêu cầu vật tư sửa chữa tài sản cũng được tiếp nhận và xử lý tại phân hệ Cung ứng.

Giới thiệu Phân hệ Quản lý Cung ứng - iBom.SCM

Tổng quan

Sơ đồ quy trình quản lý cung ứng có liên kết với phân hệ Kho và phân hệ Công trình

Sơ đồ quy trình quản lý cung ứng có liên kết với phân hệ Kho và phân hệ Công trình

Phân hệ Quản lý Cung ứng - iBom.SCM được thiết kế tích hợp với phân hệ Công trình, Kho, Tài sản, Điều hành để quản lý toàn bộ công tác tiếp nhận yêu cầu, điều phối và cung ứng vật tư/hàng hóa.

Chức năng

A - Một số chức năng nổi bật của phân hệ Quản lý Cung ứng - iBom.SCM

 • Kế hoạch
 • Quản lý hợp đồng
 • Quản lý bảng giá và báo giá nhà cung cấp
 • Quản lý nhà cung cấp/khách hàng
 • Báo cáo và truy vấn thông tin

 

B - Mô tả chi tiết tính năng

1. Kế hoạch

Mô hình chức năng lập và kiểm soát kế hoạch vật tư trên iBom

 Mô hình chức năng lập và kiểm soát kế hoạch vật tư trên iBom

Giao diện tra cứu kế hoạch vật tư công trình

Giao diện tra cứu kế hoạch vật tư công trình

Chức năng kế hoạch cho phép lập kế hoạch vật tư cho từng công trình và truy vấn kế hoạch cho toàn bộ các công trình trong từng thời điểm.

Các tính năng:

 • Lập kế hoạch vật tư
 • Tra cứu kế hoạch vật tư ngày
 • Tra cứu kế hoạch vật tư tuần
 • Tra cứu kế hoạch vật tư tháng
 • Tra cứu kế hoạch vật tư quý
 • Tra cứu kế hoạch vật tư năm

 

2. Quản lý hợp đồng

Mô hình quản lý hợp đồng bán vật tư trên iBom

Hình ảnh 47: Mô hình quản lý hợp đồng bán vật tư trên iBom

 

Chức năng quản lý hợp đồng trong phân hệ Cung ứng được thiết kế để quản lý các loại hợp đồng:

 • Hợp đồng mua vật tư
 • Hợp đồng mua thiết bị
 • Hợp đồng thuê thiết bị
 • Hợp đồng thuê vận chuyển
 • Hợp đồng bán vật tư

Mô hình quản lý hợp đồng mua vật tư trên iBom

Mô hình quản lý hợp đồng mua vật tư trên iBom

Các tính năng:

 • Thông tin hợp đồng, thông tin hàng hóa cung cấp, đơn giá, hạn mức tín dụng, các điều khoản thanh toán, giao hàng…
 • Hồ sơ nghiệm thu
 • Hồ sơ thanh toán
 • Tạm ứng, thanh toán (thu/chi)
 • Theo dõi công nợ và đối chiếu với hạn mức tín dụng

Giao diện chức năng quản lý hợp đồng mua bán vật tư trên iBom

Giao diện chức năng quản lý hợp đồng mua bán vật tư trên iBom

 

 

3. Quản lý bảng giá và báo giá nhà cung cấp

Các tính năng:

 • Lập yêu cầu báo giá gửi cho các nhà cung cấp. Yêu cầu báo giá có thể được tự động gửi qua email đến nhà cung cấp;
 • Ngoài các nhập báo giá trự tiếp, iBom hỗ trợ tiếp nhận báo giá online (các nhà cung cấp có thể gửi báo giá online trên hệ thống của iBom);
 • Tra cứu giá vật tư/hàng hóa.

Mô hình yêu cầu, tiếp nhận và quản lý báo giá trên iBom

Mô hình yêu cầu, tiếp nhận và quản lý báo giá trên iBom

Giao diện chức năng quản lý yêu cầu báo giá trên iBom

Giao diện chức năng quản lý yêu cầu báo giá trên iBom

 

4. Quản lý nhà cung cấp/ khách hàng

Các tính năng

 • Quản lý thông tin nhà cung cấp;
 • Theo dõi các hợp đồng đã giao dịch;
 • Tổng hợp công nợ
 • Đối trừ công nợ (đối với nhà cung cấp đồng thời là khách hàng)

Giao diện chức năng quản lý nhà cung cấp trên iBom

Giao diện chức năng quản lý nhà cung cấp trên iBom

 

5. Báo cáo và truy vấn thông tin

Giao diện chức năng truy vấn thông tin trên iBom

Giao diện chức năng truy vấn thông tin trên iBom

Báo cáo bán hàng

 • Báo cáo doanh số bán hàng theo khách hàng
 • Báo cáo bán hàng theo vật tư
 • Báo cáo bán hàng theo công trình
 • Báo cáo tiến độ thực hiện hợp đồng bán hàng
 • Báo cáo tổng hợp công nợ phải thu
 • Báo cáo chi tiết công nợ phải thu

Báo cáo mua hàng

 • Báo cáo mua hàng theo NCC
 • Báo cáo mua hàng theo vật tư
 • Báo cáo mua hàng theo công trình
 • Báo cáo tổng hợp công nợ NCC
 • Báo cáo chi tiết công nợ
 • Báo cáo tiến độ thực hiện hợp đồng

Lợi ích triển khai

 • Toàn bộ dữ liệu về khách hàng, nhà cung cấp được quản lý chi tiết, theo dõi tổng thể trong phân hệ Cung ứng.
 • Nhà quản lý có cái nhìn tổng thể về tình hình công nợ, nắm bắt được tình hình sử dụng tín dụng so với hạn mức để có sự điều chỉnh phù hợp.
 • Việc gửi yêu cầu báo giá và tiếp nhận báo giá online giúp giảm đáng kể công sức của nhân viên cung ứng và dữ liệu ghi nhận chính xác, giúp nhà cung cấp và khách hàng gần với nhau hơn.
 • Kiểm soát tổng thể công nợ phải thu và công nợ phải trả trong đơn vị.

Liên kết

Mô hình liên kết phân hệ Cung ứng với các phân hệ khác trên iBom

Mô hình liên kết phân hệ Cung ứng với các phân hệ khác trên iBom

 • Liên kết với phân hệ Điều hành công việc:
 • Mọi yêu cầu xử lý của phân hệ Cung ứng đều được chuyển sang phân hệ Điều hành để theo dõi công việc.
 • Liên kết với phân hệ Quản lý Công trình:
 • Vật tư dự toán trên công trình được ghi nhận và đưa vào kế hoạch trên phân hệ Cung ứng;
 • Các yêu cầu vật tư từ đơn vị thi công được tiếp nhận tại phân hệ Cung ứng;
 • Vật tư/công cụ dụng cụ dùng cho công trình được điều phối từ phân hệ Cung ứng.
 • Liên kết với phân hệ Quản lý Kho:
 • Các lệnh điều phối từ phân hệ Cung ứng được thực hiện trên phân hệ Kho và liên kết ngược lại để theo dõi trên phân hệ Cung ứng;
 • Dữ liệu nhập xuất kho là cơ sở để nghiệm thu và lập hồ sơ thanh toán cho hợp đồng cung cấp vật tư, hợp đồng bán vật tư, hợp đồng thuê vận chuyển tại phân hệ Cung ứng.
 • Liên kết với phân hệ Quản lý Tài sản:
 • Tài sản mua mới hoặc thuê về có nguồn gốc xuất phát từ phân hệ Cung ứng và có liên kết ngược lại phân hệ Cung ứng
 • Yêu cầu vật tư sửa chữa tài sản cũng được tiếp nhận và xử lý tại phân hệ Cung ứng.

Video

Giới thiệu Phân hệ Quản lý Cung ứng - iBom.SCM