IBOM.S - QUẢN LÝ KHO

IBOM.S - QUẢN LÝ KHO

Tổng quan

Phân hệ Quản lý Kho được thiết kế nhằm quản lý được toàn bộ công tác nhập, xuất, kiểm kê, điều chỉnh vật tư, công cụ dụng cụ trong môi trường liên kết chặt chẽ với phân hệ Quản lý công trình, Quản lý Tài sản, Quản lý Cung ứng.

quy trinh quan ly kho tren ibom

Mô hình quản lý kho trên iBom

Chức năng

Quản lý danh mục kho, nhóm hàng hóa/vật tư

 • Khai báo danh mục kho, nhóm hàng hóa/vật tư, các thuộc tính hàng hóa cần quản lý, các đơn vị tính khối lượng và quy đổi giữa các đơn vị tính
 • Thông qua hệ thống thuộc tính hàng hóa, iBom đã được thiết kế để quản lý được một số hàng hóa/vật tư đặc biệt có trọng số thay đổi theo tiêu chuẩn sản xuất như thép, đồng

Điều phối kho

Chức năng Điều phối kho liên kết với phân hệ Cung ứng và phân hệ Công trình để tiếp nhận các yêu cầu hàng hóa/vật tư, lệnh xuất kho, lệnh điều chuyển,... phục vụ cho công trình hoặc cho các nhu cầu công việc khác

Quản lý và theo dõi hàng hóa trong kho

 • Quản lý và theo dõi các hàng hóa trong kho, tổng hợp số lượng nhập, xuất, tồn kho của từng mã hàng theo các thuộc tính
 • iBom cho phép in nhanh thẻ kho và liên kết tra cứu toàn bộ giao dịch kho đã có của từng mã hàng

Quản lý giao dịch nhập kho

Hỗ trợ nhiều loại giao dịch nhập kho:

 • Nhập kho theo hợp đồng cung cấp vật tư;
 • Nhập kho theo yêu cầu nhập trả lại;
 • Nhập kho điều chuyển;
 • Nhập khác
 • Nhập xuất thẳng
 • Nhập và quản lý giá nhập chi tiết theo thuộc tính hàng hóa
 • Nhập và quản lý hàng tồn theo số sê-ri

Quản lý giao dịch xuất kho

iBom hỗ trợ nhiều loại giao dịch xuất kho:

 • Xuất kho phục vụ thi công công trình;
 • Xuất kho phục vụ yêu cầu sửa chữa tài sản;
 • Xuất điều chuyển;
 • Xuất bán;
 • Xuất trả lại;
 • Xuất khác.

Kiểm kê kho

 • Ghi nhận chi tiết đến vị trí lưu kho, thuộc tính hàng tồn kho
 • Số liệu chênh lệch kho tự động được điều chỉnh để cập nhật số trên sổ theo số thực tế kiểm kê đã xác nhận
 • Sau kiểm kê, các hàng hóa được ghi nhận kém phẩm chất hoặc mất phẩm chất cũng được ghi nhận và có thể tự động đưa vào phiếu đề nghị thanh lý

Báo cáo kho

 • Với sự liên thông dữ liệu công trình, cung ứng, tài sản, iBom® hỗ trợ truy vấn thông tin và báo cáo kho đa dạng, theo nhiều tiêu chí: Theo công trình, theo hợp đồng, theo tài sản…;

 • Đồng thời, cũng hỗ trợ truy vấn và in báo cáo theo thuộc tính hàng hóa, theo hạn sử dụng, theo số sê-ri

Lợi ích triển khai

 • Dữ liệu kho được quản lý tập trung, không giới hạn về địa lý;
 • Dữ liệu kho có thể được tổng hợp theo chi nhánh hoặc toàn công ty;
 • Dữ liệu kho được theo dõi chi tiết đến từng thuộc tính của vật tư/hàng hóa;
 • Liên kết với phân hệ Điều hành công việc, Quản lý Tài sản và Quản lý Công trình, Quản lý Cung ứng tạo nên hiệu quả quản lý cao nhất.

Video

Video giới thiệu tổng quan phân hệ Quản lý Kho (iBom.S)