IBOM.S - QUẢN LÝ KHO

Phân hệ Quản lý Kho được thiết kế nhằm quản lý được toàn bộ công tác nhập, xuất, kiểm kê, điều chỉnh vật tư, công cụ dụng cụ trong môi trường liên kết chặt chẽ với phân hệ Quản lý công trình, Quản lý Tài sản, Quản lý Cung ứng. Mô hình quản lý kho trên iBom ..

Phân hệ Quản lý Kho được thiết kế nhằm quản lý được toàn bộ công tác nhập, xuất, kiểm kê, điều chỉnh vật tư, công cụ dụng cụ trong môi trường liên kết chặt chẽ với phân hệ Quản lý công trình, Quản lý Tài sản, Quản lý Cung ứng.

Mô hình quản lý kho trên iBom

Mô hình quản lý kho trên iBom

A- Một số chức năng nổi bật của phân hệ Quản lý Kho - iBom.S

 • Quản lý danh mục kho, nhóm hàng hóa/vật tư
 • Điều phối kho
 • Quản lý và theo dõi hàng hóa trong kho
 • Quản lý giao dịch nhập kho
 • Quản lý giao dịch xuất kho
 • Kiểm kê kho
 • Điều chỉnh kho
 • Báo cáo kho

 

B - Mô tả chi tiết chức năng

1. Quản lý danh mục kho, nhóm hàng hóa/vật tư:

Khai báo danh mục kho, nhóm hàng hóa/vật tư, các thuộc tính hàng hóa cần quản lý, các đơn vị tính khối lượng và quy đổi giữa các đơn vị tính;

Thông qua hệ thống thuộc tính hàng hóa, iBom® đã được thiết kế để quản lý được một số hàng hóa/vật tư đặc biệt có trọng số thay đổi theo tiêu chuẩn sản xuất như thép, đồng,…

 

Giao diện chức năng quản lý danh mục hàng hóa trong kho

Giao diện chức năng quản lý danh mục hàng hóa trong kho

Các tính năng:

 • Thiết lập kho
 • Thiết lập nhóm vật tư/hàng hóa
 • Thiết lập vật tư/hàng hóa
 • Thiết lập thuộc tính vật tư/hàng hóa
 • Thiết lập đơn vị quản lý hàng tồn kho (đơn vị tính)
 • Thiết lập thuộc tính cho vật tư/hàng hóa

 

2. Điều phối kho:

Các tính năng:

 • Yêu cầu vật tư
 • Yêu cầu thiết bị
 • Yêu cầu điều chuyển
 • Lệnh xuất kho
 • Lệnh điều chuyển

Mô hình chức năng yêu cầu vật tư trên iBom

Mô hình chức năng yêu cầu vật tư trên iBom

 

Giao diện chức năng quản lý yêu cầu vật tư

Giao diện chức năng quản lý yêu cầu vật tư

Mô hình lệnh xuất kho, lệnh điều chuyển trên iBom

Mô hình lệnh xuất kho, lệnh điều chuyển trên iBom

Chức năng Điều phối kho liên kết với phân hệ Cung ứng và phân hệ Công trình để tiếp nhận các yêu cầu hàng hóa/vật tư, lệnh xuất kho, lệnh điều chuyển,... phục vụ cho công trình hoặc cho các nhu cầu công việc khác.

 

3. Quản lý và theo dõi hàng hóa trong kho:

Quản lý và theo dõi các hàng hóa trong kho, tổng hợp số lượng nhập, xuất, tồn kho của từng mã hàng theo các thuộc tính;

Từ danh sách này, iBom® cho phép in nhanh thẻ kho và liên kết tra cứu toàn bộ giao dịch kho đã có của từng mã hàng.

Giao diện quản lý danh mục vật tư/hàng hóa trên iBom

Giao diện quản lý danh mục vật tư/hàng hóa trên iBom

 

4. Quản lý giao dịch nhập kho:

Các tính năng:

 • Nhập kho theo hợp đồng cung cấp vật tư
 • Nhập kho theo yêu cầu nhập trả lại
 • Nhập kho điều chuyển
 • Nhập khác
 • Nhập xuất thẳng
 • Nhập và quản lý giá nhập chi tiết theo thuộc tính hàng hóa
 • Nhập và quản lý hàng tồn theo số sê-ri

Mô hình chức năng nhập kho trên iBom

Mô hình chức năng nhập kho trên iBom

Mô tả chi tiết tính năng:

 • Tính năng nhập xuất thẳng cho phép ghi nhận đồng thời giao dịch xuất kho thường thực hiện đối với các vật tư/hàng hóa nhập về phục vụ mục đích thi công hoặc bán cho đơn vị thi công.
 • iBom® hỗ trợ giao dịch nhập kho chi tiết theo các thuộc tính của hàng hóa/vật tư để phục vụ công tác quản lý chi tiết đồng thời cũng hỗ trợ nhu cầu quản lý thời hạn sử dụng của hàng hóa/vật tư (nếu cần thiết).
 • iBom® cũng hỗ trợ đối với các hàng hóa/vật tư quản lý chi tiết theo số sê-ri.

Giao diện chức năng nhập kho

Giao diện chức năng nhập kho

 

5. Quản lý giao dịch xuất kho:

Các tính năng:

 • Xuất kho phục vụ thi công công trình
 • Xuất kho phục vụ yêu cầu sửa chữa tài sản
 • Xuất điều chuyển
 • Xuất bán
 • Xuất trả lại
 • Xuất khác
 • Xuất chi tiết theo thuộc tính
 • Xuất hàng hóa quản lý số sê-ri
 • Hỗ trợ tất cả các phương pháp giá và quản lý giá đến thuộc tính hàng hóa

 Mô hình chức năng điều chuyển kho trên iBom

 Mô hình chức năng điều chuyển kho trên iBom

Mô tả chi tiết tính năng:

 • Để phù hợp với quy trình quản lý, iBom® cho phép thực hiện xuất kho theo lệnh xuất kho hoặc trực tiếp theo các yêu cầu hàng hóa/vật tư.
 • Các giao dịch xuất kho cũng được xác định chi tiết đến thuộc tính và vị trí lưu kho để phục vụ công tác quản lý tồn kho một cách tốt nhất.
 • Đối với những hàng hóa/vật tư quản lý số sê-ri, iBom® hỗ trợ giao diện xác định số sê-ri xuất ra.
 • Tất cả các phương pháp xác định giá xuất kho đều được iBom® hỗ trợ: Giá bình quân tức thời, Giá bình quân cuối kỳ, Giá nhập trước xuất trước, Giá nhập sau xuất trước, Giá thực tế đích danh.

Giao diện chức năng xuất kho

Giao diện chức năng xuất kho

 

6. Kiểm kê kho:

Mô hình chức năng kiểm kê trên iBom

Mô hình chức năng kiểm kê trên iBom

 • Dữ liệu kiểm kê kho được ghi nhận chi tiết đến vị trí lưu kho, thuộc tính hàng tồn kho.
 • Sau kiểm kê, số liệu chênh lệch kho tự động được điều chỉnh để cập nhật số trên sổ theo số thực tế kiểm kê đã xác nhận. Sau kiểm kê, các hàng hóa được ghi nhận kém phẩm chất hoặc mất phẩm chất cũng được ghi nhận và có thể tự động đưa vào phiếu đề nghị thanh lý.
 • Như vậy, phiếu kiểm kê sẽ là căn cứ để điều chỉnh hàng hóa/vật tư bị sai lệch và đề nghị thanh lý vật tư/hàng hóa kém phẩm chất hoặc mất phẩm chất.

Giao diện chức năng kiểm kê kho

Giao diện chức năng kiểm kê kho

 

7. Điều chỉnh kho:

 • Liên kết với Phiếu kiểm kê và phiếu xuất – nhập điều chuyển, khi có sai lệch về số liệu do chứng từ, hệ thống tự động sinh phiếu điều chỉnh kho;
 • Ngoài ra, iBom® cho phép chủ động lập phiếu điều chỉnh kho trong trường hợp phát hiện sai chứng từ giao dịch. Các kiểu điều chỉnh riêng số lượng, riêng đơn giá, hoặc cả số lượng và đơn giá đều có thể thực hiện. Việc điều chỉnh cũng có thể thực hiện đích danh đến từng phiếu nhập.

 

8. Báo cáo kho:

Với sự liên thông dữ liệu công trình, cung ứng, tài sản, iBom® hỗ trợ truy vấn thông tin và báo cáo kho đa dạng, theo nhiều tiêu chí: Theo công trình, theo hợp đồng, theo tài sản…

Đồng thời, cũng hỗ trợ truy vấn và in báo cáo theo thuộc tính hàng hóa, theo hạn sử dụng, theo số sê-ri.

 • Dữ liệu kho được quản lý tập trung, không giới hạn về địa lý;
 • Dữ liệu kho có thể được tổng hợp theo chi nhánh hoặc toàn công ty;
 • Dữ liệu kho được theo dõi chi tiết đến từng thuộc tính của vật tư/hàng hóa;
 • Liên kết với phân hệ Điều hành công việc, Quản lý Tài sản và Quản lý Công trình, Quản lý Cung ứng tạo nên hiệu quả quản lý cao nhất.

Mô hình liên kết phân hệ Kho với các phân hệ khác trên iBom

Mô hình liên kết phân hệ Kho với các phân hệ khác trên iBom

 • Liên kết với phân hệ Điều hành công việc:
 • Mọi yêu cầu xử lý của phân hệ Kho đều được chuyển sang phân hệ Điều hành để theo dõi công việc.
 • Liên kết với phân hệ Quản lý Công trình:
 • Vật tư được dự toán trên phân hệ công trình và vật tư trên phân hệ Kho hoàn toàn thông suốt về thông tin;
 • Yêu cầu vật tư theo kế hoạch thi công có thể được tổng hợp và gửi về phân hệ Kho để thực hiện quá trình điều phối.
 • Liên kết với phân hệ Quản lý Tài sản:
 • Vật tư trên phân hệ Kho được sử dụng trong sửa chữa thiết bị;
 • Nhiên liệu/năng lượng quản lý tại phân hệ Kho cũng được đồng nhất với nhiên liệu/năng lượng cấp cho thiết bị sử dụng;
 • Liên kết dữ liệu của hai phân hệ Kho và Tài sản xác định nhiên liệu/năng lượng định mức theo khối lượng công việc và nhiên liệu/năng lượng thực tế đã cấp cho thiết bị.
Video giới thiệu tổng quan phân hệ Quản lý Kho (iBom.S)

Tổng quan

Phân hệ Quản lý Kho được thiết kế nhằm quản lý được toàn bộ công tác nhập, xuất, kiểm kê, điều chỉnh vật tư, công cụ dụng cụ trong môi trường liên kết chặt chẽ với phân hệ Quản lý công trình, Quản lý Tài sản, Quản lý Cung ứng.

Mô hình quản lý kho trên iBom

Mô hình quản lý kho trên iBom

Chức năng

A- Một số chức năng nổi bật của phân hệ Quản lý Kho - iBom.S

 • Quản lý danh mục kho, nhóm hàng hóa/vật tư
 • Điều phối kho
 • Quản lý và theo dõi hàng hóa trong kho
 • Quản lý giao dịch nhập kho
 • Quản lý giao dịch xuất kho
 • Kiểm kê kho
 • Điều chỉnh kho
 • Báo cáo kho

 

B - Mô tả chi tiết chức năng

1. Quản lý danh mục kho, nhóm hàng hóa/vật tư:

Khai báo danh mục kho, nhóm hàng hóa/vật tư, các thuộc tính hàng hóa cần quản lý, các đơn vị tính khối lượng và quy đổi giữa các đơn vị tính;

Thông qua hệ thống thuộc tính hàng hóa, iBom® đã được thiết kế để quản lý được một số hàng hóa/vật tư đặc biệt có trọng số thay đổi theo tiêu chuẩn sản xuất như thép, đồng,…

 

Giao diện chức năng quản lý danh mục hàng hóa trong kho

Giao diện chức năng quản lý danh mục hàng hóa trong kho

Các tính năng:

 • Thiết lập kho
 • Thiết lập nhóm vật tư/hàng hóa
 • Thiết lập vật tư/hàng hóa
 • Thiết lập thuộc tính vật tư/hàng hóa
 • Thiết lập đơn vị quản lý hàng tồn kho (đơn vị tính)
 • Thiết lập thuộc tính cho vật tư/hàng hóa

 

2. Điều phối kho:

Các tính năng:

 • Yêu cầu vật tư
 • Yêu cầu thiết bị
 • Yêu cầu điều chuyển
 • Lệnh xuất kho
 • Lệnh điều chuyển

Mô hình chức năng yêu cầu vật tư trên iBom

Mô hình chức năng yêu cầu vật tư trên iBom

 

Giao diện chức năng quản lý yêu cầu vật tư

Giao diện chức năng quản lý yêu cầu vật tư

Mô hình lệnh xuất kho, lệnh điều chuyển trên iBom

Mô hình lệnh xuất kho, lệnh điều chuyển trên iBom

Chức năng Điều phối kho liên kết với phân hệ Cung ứng và phân hệ Công trình để tiếp nhận các yêu cầu hàng hóa/vật tư, lệnh xuất kho, lệnh điều chuyển,... phục vụ cho công trình hoặc cho các nhu cầu công việc khác.

 

3. Quản lý và theo dõi hàng hóa trong kho:

Quản lý và theo dõi các hàng hóa trong kho, tổng hợp số lượng nhập, xuất, tồn kho của từng mã hàng theo các thuộc tính;

Từ danh sách này, iBom® cho phép in nhanh thẻ kho và liên kết tra cứu toàn bộ giao dịch kho đã có của từng mã hàng.

Giao diện quản lý danh mục vật tư/hàng hóa trên iBom

Giao diện quản lý danh mục vật tư/hàng hóa trên iBom

 

4. Quản lý giao dịch nhập kho:

Các tính năng:

 • Nhập kho theo hợp đồng cung cấp vật tư
 • Nhập kho theo yêu cầu nhập trả lại
 • Nhập kho điều chuyển
 • Nhập khác
 • Nhập xuất thẳng
 • Nhập và quản lý giá nhập chi tiết theo thuộc tính hàng hóa
 • Nhập và quản lý hàng tồn theo số sê-ri

Mô hình chức năng nhập kho trên iBom

Mô hình chức năng nhập kho trên iBom

Mô tả chi tiết tính năng:

 • Tính năng nhập xuất thẳng cho phép ghi nhận đồng thời giao dịch xuất kho thường thực hiện đối với các vật tư/hàng hóa nhập về phục vụ mục đích thi công hoặc bán cho đơn vị thi công.
 • iBom® hỗ trợ giao dịch nhập kho chi tiết theo các thuộc tính của hàng hóa/vật tư để phục vụ công tác quản lý chi tiết đồng thời cũng hỗ trợ nhu cầu quản lý thời hạn sử dụng của hàng hóa/vật tư (nếu cần thiết).
 • iBom® cũng hỗ trợ đối với các hàng hóa/vật tư quản lý chi tiết theo số sê-ri.

Giao diện chức năng nhập kho

Giao diện chức năng nhập kho

 

5. Quản lý giao dịch xuất kho:

Các tính năng:

 • Xuất kho phục vụ thi công công trình
 • Xuất kho phục vụ yêu cầu sửa chữa tài sản
 • Xuất điều chuyển
 • Xuất bán
 • Xuất trả lại
 • Xuất khác
 • Xuất chi tiết theo thuộc tính
 • Xuất hàng hóa quản lý số sê-ri
 • Hỗ trợ tất cả các phương pháp giá và quản lý giá đến thuộc tính hàng hóa

 Mô hình chức năng điều chuyển kho trên iBom

 Mô hình chức năng điều chuyển kho trên iBom

Mô tả chi tiết tính năng:

 • Để phù hợp với quy trình quản lý, iBom® cho phép thực hiện xuất kho theo lệnh xuất kho hoặc trực tiếp theo các yêu cầu hàng hóa/vật tư.
 • Các giao dịch xuất kho cũng được xác định chi tiết đến thuộc tính và vị trí lưu kho để phục vụ công tác quản lý tồn kho một cách tốt nhất.
 • Đối với những hàng hóa/vật tư quản lý số sê-ri, iBom® hỗ trợ giao diện xác định số sê-ri xuất ra.
 • Tất cả các phương pháp xác định giá xuất kho đều được iBom® hỗ trợ: Giá bình quân tức thời, Giá bình quân cuối kỳ, Giá nhập trước xuất trước, Giá nhập sau xuất trước, Giá thực tế đích danh.

Giao diện chức năng xuất kho

Giao diện chức năng xuất kho

 

6. Kiểm kê kho:

Mô hình chức năng kiểm kê trên iBom

Mô hình chức năng kiểm kê trên iBom

 • Dữ liệu kiểm kê kho được ghi nhận chi tiết đến vị trí lưu kho, thuộc tính hàng tồn kho.
 • Sau kiểm kê, số liệu chênh lệch kho tự động được điều chỉnh để cập nhật số trên sổ theo số thực tế kiểm kê đã xác nhận. Sau kiểm kê, các hàng hóa được ghi nhận kém phẩm chất hoặc mất phẩm chất cũng được ghi nhận và có thể tự động đưa vào phiếu đề nghị thanh lý.
 • Như vậy, phiếu kiểm kê sẽ là căn cứ để điều chỉnh hàng hóa/vật tư bị sai lệch và đề nghị thanh lý vật tư/hàng hóa kém phẩm chất hoặc mất phẩm chất.

Giao diện chức năng kiểm kê kho

Giao diện chức năng kiểm kê kho

 

7. Điều chỉnh kho:

 • Liên kết với Phiếu kiểm kê và phiếu xuất – nhập điều chuyển, khi có sai lệch về số liệu do chứng từ, hệ thống tự động sinh phiếu điều chỉnh kho;
 • Ngoài ra, iBom® cho phép chủ động lập phiếu điều chỉnh kho trong trường hợp phát hiện sai chứng từ giao dịch. Các kiểu điều chỉnh riêng số lượng, riêng đơn giá, hoặc cả số lượng và đơn giá đều có thể thực hiện. Việc điều chỉnh cũng có thể thực hiện đích danh đến từng phiếu nhập.

 

8. Báo cáo kho:

Với sự liên thông dữ liệu công trình, cung ứng, tài sản, iBom® hỗ trợ truy vấn thông tin và báo cáo kho đa dạng, theo nhiều tiêu chí: Theo công trình, theo hợp đồng, theo tài sản…

Đồng thời, cũng hỗ trợ truy vấn và in báo cáo theo thuộc tính hàng hóa, theo hạn sử dụng, theo số sê-ri.

Lợi ích triển khai

 • Dữ liệu kho được quản lý tập trung, không giới hạn về địa lý;
 • Dữ liệu kho có thể được tổng hợp theo chi nhánh hoặc toàn công ty;
 • Dữ liệu kho được theo dõi chi tiết đến từng thuộc tính của vật tư/hàng hóa;
 • Liên kết với phân hệ Điều hành công việc, Quản lý Tài sản và Quản lý Công trình, Quản lý Cung ứng tạo nên hiệu quả quản lý cao nhất.

Liên kết

Mô hình liên kết phân hệ Kho với các phân hệ khác trên iBom

Mô hình liên kết phân hệ Kho với các phân hệ khác trên iBom

 • Liên kết với phân hệ Điều hành công việc:
 • Mọi yêu cầu xử lý của phân hệ Kho đều được chuyển sang phân hệ Điều hành để theo dõi công việc.
 • Liên kết với phân hệ Quản lý Công trình:
 • Vật tư được dự toán trên phân hệ công trình và vật tư trên phân hệ Kho hoàn toàn thông suốt về thông tin;
 • Yêu cầu vật tư theo kế hoạch thi công có thể được tổng hợp và gửi về phân hệ Kho để thực hiện quá trình điều phối.
 • Liên kết với phân hệ Quản lý Tài sản:
 • Vật tư trên phân hệ Kho được sử dụng trong sửa chữa thiết bị;
 • Nhiên liệu/năng lượng quản lý tại phân hệ Kho cũng được đồng nhất với nhiên liệu/năng lượng cấp cho thiết bị sử dụng;
 • Liên kết dữ liệu của hai phân hệ Kho và Tài sản xác định nhiên liệu/năng lượng định mức theo khối lượng công việc và nhiên liệu/năng lượng thực tế đã cấp cho thiết bị.

Video

Video giới thiệu tổng quan phân hệ Quản lý Kho (iBom.S)