IBOM.PM - QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH

IBOM.PM - QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH

Tổng quan

Phân hệ Quản lý Công trình - iBom.PM được thiết kế để quản lý toàn bộ vòng đời của mỗi công trình từ khi trúng thầu cho đến khi hoàn thành công trình. Theo dõi thông tin chi tiết, lập dự toán, quản lý hợp đồng, lập kế hoạch, theo dõi và báo cáo tiến độ công việc.

 

quy-trinh quan-ly -thi-cong -cong-trinh-ibom

Quy trình quản lý công trình trên iBom

Chức năng

Lập dự án và theo dõi tình hình chung của công trình

Lập công trình, Thông tin công trình, Bảng công việc công trình, Bảng kiểm soát vật tư công trình, Bảng kiểm soát thiết bị công trình, Bảng tổng hợp chi phí và ước tính lãi gộp công trình, Bảng phân khai khối lượng, Theo dõi lịch sử thay đổi công việc, Văn bản liên quan, Hồ sơ công trình

Lập và quản lý dự toán

 • Hỗ trợ lập trực tiếp dự toán trên phần mềm
 • Lập định mức chi phí thi công
 • Lập dự toán giao khoán thi công

Lập và theo dõi hợp đồng

 • Quản lý hợp đồng nhận thầu AB, hợp đồng giao khoán thi công
 • Lập và quản lý hợp đồng, phụ lục hợp đồng, giá trị và thời hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng, tỷ lệ giữ lại bảo hành
 • Lập hồ sơ thanh toán và theo dõi công nợ phải thu với A, công nợ phải trả đơn vị thi công, giá trị giữ lại bảo hành
 • Tham chiếu khối lượng nghiệm thu AB và khối lượng nghiệm thu với các đội thi công
 • Lập phiếu ghi nhận giá trị thanh toán từ A và giá trị thanh toán cho đơn vị thi công
 • Theo dõi doanh thu, sản lượng, tiến độ thực hiện của các hợp đồng giao khoán
 • Theo dõi công nợ phải thu, công nợ phải trả

Lập kế hoạch thi công

 • Đây là chức năng được sử dụng để lập kế hoạch thi công hàng tháng
 • Kế hoạch thi công gồm kế hoạch doanh thu, sản lượng, kế hoạch vật tư, nhân công, máy và kế hoạch chi phí

Tổ chức thi công

Các chức năng được lập và theo dõi công tác tổ chức thực hiện công việc và nghiệm thu trên công trường

 • Đề xuất kỹ thuật
 • Biên bản triển khai công việc
 • Nghiệm thu hiện trường
 • Nghiệm thu khối lượng

Báo cáo thi công

 • Lập và theo dõi báo cáo thi công tháng: Báo cáo thi công được lập hàng tháng nhằm xác định khối lượng công việc thực hiện được trong tháng, trên cơ sở đó xác định định mức vật tư sử dụng và chi phí tháng
 • Báo cáo khối lượng hoàn thành điểm dừng – hạng mục: là tiện ích báo cáo tổng hợp khối lượng hoàn thành theo điểm dừng và hạng mục
 • Báo cáo khối lượng hoàn thành công trường: Là tiện ích báo cáo tổng hợp khối lượng hoàn thành thực tế trên công trường của từng đội thi công và tổng hợp lại

Theo dõi tiến độ

 • Giúp nhà quản lý kiểm soát tiến độ tổng thể cập nhật của công trình, tiến độ theo từng đơn vị thực hiện, tiến độ theo hợp đồng giao khoán
 • Tự động xác định tiến độ nhanh hay chậm và thể hiện qua màu sắc trên biểu đồ, từ đó giúp nhà quản lý dễ dàng nắm bắt thông tin và có chỉ đạo điều chỉnh kịp thời.

Lợi ích triển khai

 • Nhà quản lý luôn theo sát được tiến độ về khối lượng và giá trị hoàn thành, chi phí của công trình, từ đó đưa ra những quyết định điều chỉnh về nhân lực và vật lực cho phù hợp và kịp thời để đảm bảo tiến độ công trình;
 • Quản lý xuyên suốt khối lượng, tiến độ thực hiện, giá trị thanh toán đối với mỗi đơn vị thi công;
 • Tiến độ mỗi công việc, tiến độ hạng mục được cập nhật tức thời theo báo cáo khối lượng;
 • Doanh thu, sản lượng, chi phí thi công được tổng hợp tự động và tức thời;
 • Theo dõi công nợ phải thu của chủ đầu tư và theo dõi được công nợ phải trả các đơn vị thi công;
 • Liên kết xuyên suốt với các phân hệ tạo nên hiệu quả cao trong công tác quản lý công trình.

Video

Video giới thiệu tổng quan phân hệ Quản lý Công trình - iBom.PM