IBOM.PM - QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH

Phân hệ Quản lý Công trình - iBom.PM được thiết kế để quản lý toàn bộ vòng đời của mỗi công trình từ khi trúng thầu cho đến khi hoàn thành công trình. Theo dõi thông tin chi tiết, lập dự toán, quản lý hợp đồng, lập kế hoạch, theo dõi và báo cáo tiến độ công việc.   Quy trình quản lý c..

Phân hệ Quản lý Công trình - iBom.PM được thiết kế để quản lý toàn bộ vòng đời của mỗi công trình từ khi trúng thầu cho đến khi hoàn thành công trình. Theo dõi thông tin chi tiết, lập dự toán, quản lý hợp đồng, lập kế hoạch, theo dõi và báo cáo tiến độ công việc.

 

Quy trình quản lý công trình trên iBom

Quy trình quản lý công trình trên iBom

A - Một số chức năng nổi bật của phân hệ Quản lý Công trình - iBom.PM

 • Lập và theo dõi tình hình chung của công trình;
 • Lập và quản lý dự toán;
 • Lập và theo dõi hợp đồng;
 • Lập kế hoạch thi công;
 • Tổ chức thi công;
 • Báo cáo thi công;
 • Theo dõi tiến độ;
 • Biểu đồ phân tích.

 

B- Mô tả chi tiết tính năng

1. Lập và theo dõi tình hình chung của công trình:

Mô hình quản lý thông tin công trình trên iBom

Mô hình quản lý thông tin công trình trên iBom

Thông tin công trình trên iBom

Thông tin công trình trên iBom

 

Các tính năng:

 • Lập công trình;
 • Thông tin công trình:
 • Tiến độ tổng thể,
 • Bảng đánh giá tiến độ và chi phí,
 • Biểu đồ dòng tiền.
 • Bảng công việc công trình;
 • Biểu đồ tiến độ công trình;
 • Biểu đồ Gantt;
 • Bảng kiểm soát vật tư công trình;
 • Bảng kiểm soát thiết bị công trình;
 • Bảng tổng hợp chi phí và ước tính lãi gộp công trình;
 • Bảng phân khai khối lượng;
 • Văn bản liên quan;
 • Hồ sơ công trình;
 • Bảng theo dõi lịch sử thay đổi công việc, khối lượng, đơn giá.

Mô tả chi tiết các tính năng:

 • Lập công trình: Sử dụng để khởi tạo một dự án trên phần mềm để dự án vào quản lý.
 • Thông tin công trình: Nơi thể hiện thông tin chung và khái quát về công trình như: chủ đầu tư, tổng giá trị dự án, thời gian thực hiện, biểu đồ tiến độ chung của công trình, biểu đồ dòng tiền, biểu đồ đánh giá tiến độ và chi phí công trình…
 • Bảng công việc của công trình: được sử dụng để lập và theo dõi thông tin tổng quan và tiến độ của từng công việc trong dự án.
 • Hạng mục/công việc của dự án và tiến độ có thể được lập hoặc điều chỉnh thuận tiện thông qua các tính năng: Lập/sửa/xóa hạng mục, Lập/sửa/xóa công việc, Lập quan hệ giữa các công việc, Đưa công việc vào nhóm hoặc thay đổi nhóm công việc;
 • iBom® hỗ trợ import công việc từ file excel với file nguồn không bị bó buộc theo khuôn mẫu cứng nhắc;
 • Ngoài ra, iBom® cũng đang được nâng cấp với tính năng import công việc từ file dữ liệu MS Project.
 • Biều đồ Gantt: theo dõi tiến độ của các công việc và hạng mục công việc trong công trình.
 • Bảng Kiểm soát vật tư công trình: Liên thông với phân hệ Kho/Vật tư, giúp nhà quản lý luôn theo dõi được tình hình cập nhật về vật tư công trình: Số lượng cần sử dụng theo định mức, số lượng đã xuất, số lượng đã dùng theo định mức…, giá trị vật tư xuất cho công trình.
 • Bảng Kiểm soát thiết bị công trình: Liên thông với phân hệ Tài sản giúp nhà quản lý theo dõi được tình hình cập nhật về thiết bị công trình.
 • Bảng Tổng hợp chi phí và ước tính lãi gộp công trình: tập hợp đầy đủ các chi phí của công trình và ước tính giá trị thu về đến thời điểm hiện tại theo số liệu cập nhật.
 • Bảng phân khai khối lượng: giúp nhà quản lý theo dõi các đơn vị thực hiện của từng công việc, khối lượng phân chia tương ứng.
 • Theo dõi lịch sử thay đổi công việc: Theo dõi quá trình thay đổi khối lượng và đơn giá công việc.
 • Văn bản liên quan: Theo dõi những văn bản mà người dùng được quyền đọc và có liên quan đến dự án đang xem.
 • Hồ sơ công trình: Được sử dụng như một tủ hồ sơ lưu trữ văn bản, tài liệu liên quan về dự án. Tủ hồ sơ công trình liên thông với tủ hồ sơ của công ty trong phân hệ Điều hành và Văn bản.

Các đơn vị triển khai có thể cơ cấu Tủ hồ sơ theo cách của mình để quản lý hồ sơ công trình theo đúng nhu cầu quản lý. Tủ hồ sơ có thể lưu trữ được tất cả các loại: văn bản, bản vẽ thi công, biên pháp tổ chức thi công, bản vẽ hoàn công, hồ sơ chất lượng, video/hình ảnh công trường…

 

2. Lập và quản lý dự toán:

Tương tự như các phần mềm lập dự toán, iBom® giúp doanh nghiệp ứng dụng có thể lập các dự toán.

Mô hình luồng thao tác lập và quản lý dự toán trên iBom

Mô hình luồng thao tác lập và quản lý dự toán trên iBom

 

Màn hình dự toán đơn giá tổng hợp trên iBom

Màn hình dự toán đơn giá tổng hợp trên iBom

 

Các tính năng:

 • Dự toán nhận thầu AB
 • Định mức chi phí giao khoán thi công
 • Dự toán giao khoán thi công
 • Cấu hình các yếu tố chi phí trong dự toán
 • Import công việc, phân tích vật liệu/nhân công/máy, đơn giá từ tập tin excel
 • Chọn công việc từ định mức
 • Phân tích vật tư/thiết bị/nhân công
 • Tổng hợp vật tư
 • Tổng hợp thiết bị
 • Tổng hợp nhân công
 • Tổng hợp chi phí

Mô tả chi tiết tính năng:

 • Lập dự toán nhận thầu AB: iBom® hỗ trợ lập trực tiếp dự toán trên phần mềm, sử dụng các định mức đơn giá chuẩn. Hỗ trợ cập nhật định mức, đơn giá địa phương khi có thông tư mới hoặc yêu cầu theo định mức riêng của đơn vị;
 • Lập định mức chi phí thi công: Được sử dụng để lập ra định mức làm căn cứ lập các dự toán thi công;
 • Lập dự toán giao khoán thi công: Dự toán được lập để giao cho các đơn vị thi công. Điểm nổi trội ở iBom® là tính liên thông và kiểm soát dự toán chi phí giao khoán. Khi phê duyệt dự toán giao khoán thi công, hệ thống đối chiếu với định mức đã lập cho công trình và chỉ cho phép phê duyệt nếu dự toán không vượt quá ngưỡng đã quy định. Đồng thời, để chặt chẽ hơn, iBom® cũng áp dụng cơ chế quy định hạn mức phê duyệt cho dự toán.

 

3. Lập và theo dõi hợp đồng:

Mô hình chức năng lập và quản lý hợp đồng trên iBom

Mô hình chức năng lập và quản lý hợp đồng trên iBom

Màn hình quản lý thông tin hợp đồng nhận thầu A-B trên iBom

Màn hình quản lý thông tin hợp đồng nhận thầu A-B trên iBom

Các tính năng:

 • Lập hợp đồng
 • Lập hồ sơ thanh toán
 • Lập phiếu tạm ứng
 • Lập phiếu thanh toán theo hồ sơ
 • Theo dõi tiến độ hợp đồng
 • Theo dõi công nợ
 • Theo dõi doanh thu
 • Theo dõi sản lượng

Mô tả chi tiết tính năng:

 • Hỗ trợ quản lý đồng thời hợp đồng nhận thầu AB và hợp đồng giao khoán thi công;
 • Lập và quản lý hợp đồng, phụ lục hợp đồng, giá trị và thời hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng, tỷ lệ giữ lại bảo hành;
 • Lập hồ sơ thanh toán và theo dõi công nợ phải thu với A, công nợ phải trả đơn vị thi công, giá trị giữ lại bảo hành;
 • Tham chiếu khối lượng nghiệm thu AB và khối lượng nghiệm thu với các đội thi công khi lập hồ sơ thanh toán AB và khi lập hồ sơ thanh toán với đơn vị thi công;
 • Lập phiếu ghi nhận giá trị thanh toán từ A và giá trị thanh toán cho đơn vị thi công;
 • Theo dõi doanh thu, sản lượng, theo dõi tiến độ thực hiện của các hợp đồng giao khoán.
 • Theo dõi công nợ phải thu, theo dõi công nợ phải trả.
 • Liên kết với phân hệ Kho để lập và theo dõi các yêu cầu cấp vật tư, lập và theo dõi các yêu cầu thiết bị cho hợp đồng giao khoán, đồng thời kiểm soát tình hình cấp vật tư, thiết bị cho hợp đồng khoán và xác định chi phí.

 

4. Lập kế hoạch thi công:

Mô hình chức năng lập và kiểm soát kế hoạch trên iBom

Mô hình chức năng lập và kiểm soát kế hoạch trên iBom

 

Màn hình thông tin kế hoạch sản lượng tháng trên iBom

Màn hình thông tin kế hoạch sản lượng tháng trên iBom

 

Các tính năng:

 • Kế hoạch doanh thu
 • Kế hoạch sản lượng
 • Kế hoạch vật tư
 • Kế hoạch thiết bị
 • Kế hoạch nhân lực
 • Tổng hợp kế hoạch chi phí

Mô tả chi tiết tính năng:

 • Đây là chức năng được sử dụng để lập kế hoạch thi công hàng tháng.
 • Kế hoạch thi công gồm kế hoạch doanh thu, sản lượng, kế hoạch vật tư, nhân công, máy và kế hoạch chi phí.
 • Kế hoạch sản lượng được lập chi tiết đến từng đơn vị thi công, từng công việc, và xác định khối lượng kế hoạch đến từng tuần;
 • Căn cứ trên kế hoạch sản lượng và định mức vật tư, kế hoạch vật tư được lập cho những công việc không giao khoán vật tư;
 • Cũng căn cứ kế hoạch sản lượng, kế hoạch nhân công tháng được lập phục vụ cho việc kiểm soát nhân công trên công trường;
 • Tương tự kế hoạch vật tư, kế hoạch máy thi công cũng được lập cho những công việc không giao khoán máy theo định mức máy thi công;
 • Kế hoạch chi phí giao khoán được tự động tính đối với phần việc giao khoán cho các đơn vị thi công theo kế hoạch sản lượng đã lập;
 • Từ những kế hoạch chi tiết nói trên, iBom® tự động tổng hợp lên kế hoạch chi phí tháng.

 

5. Tổ chức thi công:

Mô hình chức năng tổ chức thi công trên iBom

Mô hình chức năng tổ chức thi công trên iBom

Màn hình chức năng Nghiệm thu khối lượng trên iBom

Màn hình chức năng Nghiệm thu khối lượng trên iBom

Các tính năng:

 • Đề xuất kỹ thuật
 • Biên bản triển khai công việc
 • Nghiệm thu hiện trường
 • Nghiệm thu khối lượng

Mô tả chi tiết tính năng:

Các chức năng được lập và theo dõi công tác tổ chức thực hiện công việc và nghiệm thu trên công trường.

 • Đề xuất kỹ thuật là bước đầu tiên trong quy trình triển khai thực hiện công việc để đề ra biện pháp tổ chức thi công;
 • Biên bản triển khai công việc ghi nhận của hai bên mỗi khi bắt đầu thực hiện công việc; Biên bản triển khai công việc là cơ sở để xác định mốc bắt đầu thực tế của công việc.
 • Nghiệm thu hiện trường: ghi nhận tình trạng hoàn thành của công việc, do kỹ sư hiện trường lập hàng ngày. Nghiệm thu hiện trường chỉ được lập cho công việc đã có biên bản triển khai công việc và là cơ sở để xác định thời điểm hoàn thành công việc.
 • Nghiệm thu khối lượng: Ghi nhận khối lượng thực  tế của hạng mục công việc đã hoàn thành.

 

6. Báo cáo thi công:

Mô hình chức năng báo cáo thi công trên iBom

Mô hình chức năng báo cáo thi công trên iBom

Màn hình chức năng báo cáo thi công tháng trên iBom

Màn hình chức năng báo cáo thi công tháng trên iBom

Các tính năng

 • Nhật ký thi công
 • Báo cáo thi công tháng
 • Báo cáo khối lượng hoàn thành điểm dừng – hạng mục
 • Báo cáo khối lượng hoàn thành công trường

Mô tả chi tiết tính năng:

 • Lập và theo dõi báo cáo thi công tháng: Báo cáo thi công được lập hàng tháng nhằm xác định khối lượng công việc thực hiện được trong tháng, trên cơ sở đó xác định định mức vật tư sử dụng và chi phí tháng;
 • Báo cáo khối lượng hoàn thành điểm dừng – hạng mục: là tiện ích báo cáo tổng hợp khối lượng hoàn thành theo điểm dừng và hạng mục;
 • Báo cáo khối lượng hoàn thành công trường: Là tiện ích báo cáo tổng hợp khối lượng hoàn thành thực tế trên công trường của từng đội thi công và tổng hợp lại.

 

7. Theo dõi tiến độ:

Các tính năng

 • Tiến độ tổng thể công trình
 • Tiến độ công việc theo phòng ban
 • Tiến độ công việc theo đơn vị thành viên
 • Tiến độ công việc theo nhà thầu
 • Tiến độ công việc theo hợp đồng giao khoán
 • Tiến độ vật tư
 • Tiến độ máy thi công
 • Tiến độ nhân lực

Bảng tiến độ tổng thể công trình trên iBom 1

 

Bảng tiến độ tổng thể công trình trên iBom 2

Bảng tiến độ tổng thể công trình trên iBom

 

Mô tả chi tiết tính năng:

 • Từ khối lượng nghiệm thu và nhật ký thi công, tiến độ công việc tự động được cập nhật và kiểm soát. Chức năng Theo dõi tiến độ giúp nhà quản lý kiểm soát tiến độ tổng thể cập nhật của công trình, tiến độ theo từng đơn vị thực hiện, tiến độ theo hợp đồng giao khoán;
 • iBom® cũng tự động xác định tiến độ nhanh hay chậm và thể hiện qua màu sắc trên biểu đồ, từ đó giúp nhà quản lý dễ dàng nắm bắt thông tin và có chỉ đạo điều chỉnh kịp thời.

 

8. Các biểu đồ phân tích:

Biểu đồ tiến độ công trình trên iBom 1

 

Biểu đồ tiến độ công trình trên iBom

Biểu đồ tiến độ công trình trên iBom

Các tính năng:

 • Biều đồ tiến độ (biểu đồ Gantt)
 • Biểu đồ chi phí
 • Biểu đồ dòng tiền
 • Biểu đồ sử dụng vật tư
 • Biểu đồ sử dụng thiết bị
 • Biểu đồ sử dụng nhân lực
 • Biểu đồ chỉ số tiến độ
 • Biểu đồ phân tích tiến độ và chi phí

Mô tả chi tiết tính năng:

Ngoài những báo cáo bằng bảng biểu, số liệu, iBom® còn cung cấp một công cụ phân tích khác thông qua hệ thống các biểu đồ, giúp các nhà quản lý có thể nắm bắt tình hình chung của công trình qua hình ảnh trực quan;

 • Biểu đồ Gantt: Biểu diễn mốc thời gian thực hiện, tiến độ của tất cả các hạng mục/công việc trong công trình, quan hệ của công việc với những công việc khác.
 • Biểu đồ sử dụng nhân lực: Biểu diễn nhân lực theo dự toán, nhân lực theo kế hoạch, và nhân lực thực tế;
 • Biểu đồ chi phí: Biểu diễn chi phí dự toán, chi phí kế hoạch, và chi phí thực tế;
 • Biểu đồ chỉ số tiến độ: Biểu diễn chỉ số đánh giá tiến độ thực hiện, giúp nhà quản lý nhìn nhận và đánh giá được tiến độ đang diễn biến tốt hay không tốt để kịp thời điều chỉnh nhân lực, vật lực huy động vào công trình nhằm điều chỉnh tiến độ.
 • Biểu đồ chỉ số chi phí: Tương tự biểu đồ chỉ số tiến độ, biểu đồ chỉ số chi phí biểu diễn chỉ số đánh giá chi phí;
 • Biểu đồ phân tích tiến độ và chi phí: phân tích các đại lượng, đánh giá và dự báo tiến độ, chi phí;
 • Biểu đồ dòng tiền: biểu diễn dòng tiền vào và dòng tiền ra của công trình. Các chỉ tiêu được biểu diễn gồm có: giá trị và thời hạn thực hiện hợp đồng AB, giá trị và thời hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng, doanh thu, sản lượng, thi công, tiền tạm ứng, tiền thu về, tiền chi ra.

 

 • Nhà quản lý luôn theo sát được tiến độ về khối lượng và giá trị hoàn thành, chi phí của công trình, từ đó đưa ra những quyết định điều chỉnh về nhân lực và vật lực cho phù hợp và kịp thời để đảm bảo tiến độ công trình;
 • Quản lý xuyên suốt khối lượng, tiến độ thực hiện, giá trị thanh toán đối với mỗi đơn vị thi công;
 • Tiến độ mỗi công việc, tiến độ hạng mục được cập nhật tức thời theo báo cáo khối lượng;
 • Doanh thu, sản lượng, chi phí thi công được tổng hợp tự động và tức thời;
 • Theo dõi công nợ phải thu của chủ đầu tư và theo dõi được công nợ phải trả các đơn vị thi công;
 • Liên kết xuyên suốt với các phân hệ tạo nên hiệu quả cao trong công tác quản lý công trình.

Mô hình liên kết phân hệ Quản lý công trình với các phân hệ khác trong giải pháp iBom

Mô hình liên kết phân hệ Quản lý công trình với các phân hệ khác trong giải pháp iBom

 

 • Liên kết với phân hệ Điều hành Công việc:
 • Mọi yêu cầu xử lý từ phân hệ Công trình đều được đưa về quản lý tại phân hệ Điều hành.
 • Liên kết với phân hệ Quản lý Kho:
 • Vật tư sử dụng trong phân hệ Công trình và vật tư quản lý trong phân hệ Kho hoàn toàn liên thông với nhau;
 • Tổng hợp vật tư theo kế hoạch thi công có thể được chuyển thẳng qua phân hệ Kho thành một yêu cầu vật tư;
 • Vật tư có thể được yêu cầu từ phân hệ Công trình, được cấp tại phân hệ Kho, sau đó lại được kiểm soát đồng thời trên phân hệ Kho và phân hệ Công trình.
 • Số liệu giao dịch nhập, xuất, kiểm kê, điều chỉnh trên phân hệ Kho được tự động tổng hợp vào báo cáo vật tư sử dụng cho công trình và đưa vào tính chi phí vật tư thực tế sử dụng.
 • Liên kết với phân hệ Quản lý Tài sản:
 • Thiết bị sử dụng trong phân hệ Công trình và thiết bị quản lý trong phân hệ Tài sản hoàn toàn liên thông với nhau;
 • Số liệu về ca máy hoạt động phục vụ công trình trên phân hệ Tài sản được tự động tổng hợp vào báo cáo thiết bị sử dụng cho công trình và đưa vào tính chi phí máy thực tế sử dụng.
 • Liên kết với phân hệ Quản lý Nhân sự:
 • Ban điều hành công trình liên thông với phòng ban trong Nhân sự, có thể điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự của Ban điều hành công trình từ phân hệ Nhân sự.
 • Liên kết với phân hệ Quản lý Văn bản:
 • Tất cả văn bản liên quan đến Công trình được tự động đưa vào theo dõi tại công trình;
 • Hồ sơ công trình liên thông và tự động đưa vào tủ hồ sơ trong phân hệ Quản lý văn bản.
Video giới thiệu tổng quan phân hệ Quản lý Công trình - iBom.PM

Tổng quan

Phân hệ Quản lý Công trình - iBom.PM được thiết kế để quản lý toàn bộ vòng đời của mỗi công trình từ khi trúng thầu cho đến khi hoàn thành công trình. Theo dõi thông tin chi tiết, lập dự toán, quản lý hợp đồng, lập kế hoạch, theo dõi và báo cáo tiến độ công việc.

 

Quy trình quản lý công trình trên iBom

Quy trình quản lý công trình trên iBom

Chức năng

A - Một số chức năng nổi bật của phân hệ Quản lý Công trình - iBom.PM

 • Lập và theo dõi tình hình chung của công trình;
 • Lập và quản lý dự toán;
 • Lập và theo dõi hợp đồng;
 • Lập kế hoạch thi công;
 • Tổ chức thi công;
 • Báo cáo thi công;
 • Theo dõi tiến độ;
 • Biểu đồ phân tích.

 

B- Mô tả chi tiết tính năng

1. Lập và theo dõi tình hình chung của công trình:

Mô hình quản lý thông tin công trình trên iBom

Mô hình quản lý thông tin công trình trên iBom

Thông tin công trình trên iBom

Thông tin công trình trên iBom

 

Các tính năng:

 • Lập công trình;
 • Thông tin công trình:
 • Tiến độ tổng thể,
 • Bảng đánh giá tiến độ và chi phí,
 • Biểu đồ dòng tiền.
 • Bảng công việc công trình;
 • Biểu đồ tiến độ công trình;
 • Biểu đồ Gantt;
 • Bảng kiểm soát vật tư công trình;
 • Bảng kiểm soát thiết bị công trình;
 • Bảng tổng hợp chi phí và ước tính lãi gộp công trình;
 • Bảng phân khai khối lượng;
 • Văn bản liên quan;
 • Hồ sơ công trình;
 • Bảng theo dõi lịch sử thay đổi công việc, khối lượng, đơn giá.

Mô tả chi tiết các tính năng:

 • Lập công trình: Sử dụng để khởi tạo một dự án trên phần mềm để dự án vào quản lý.
 • Thông tin công trình: Nơi thể hiện thông tin chung và khái quát về công trình như: chủ đầu tư, tổng giá trị dự án, thời gian thực hiện, biểu đồ tiến độ chung của công trình, biểu đồ dòng tiền, biểu đồ đánh giá tiến độ và chi phí công trình…
 • Bảng công việc của công trình: được sử dụng để lập và theo dõi thông tin tổng quan và tiến độ của từng công việc trong dự án.
 • Hạng mục/công việc của dự án và tiến độ có thể được lập hoặc điều chỉnh thuận tiện thông qua các tính năng: Lập/sửa/xóa hạng mục, Lập/sửa/xóa công việc, Lập quan hệ giữa các công việc, Đưa công việc vào nhóm hoặc thay đổi nhóm công việc;
 • iBom® hỗ trợ import công việc từ file excel với file nguồn không bị bó buộc theo khuôn mẫu cứng nhắc;
 • Ngoài ra, iBom® cũng đang được nâng cấp với tính năng import công việc từ file dữ liệu MS Project.
 • Biều đồ Gantt: theo dõi tiến độ của các công việc và hạng mục công việc trong công trình.
 • Bảng Kiểm soát vật tư công trình: Liên thông với phân hệ Kho/Vật tư, giúp nhà quản lý luôn theo dõi được tình hình cập nhật về vật tư công trình: Số lượng cần sử dụng theo định mức, số lượng đã xuất, số lượng đã dùng theo định mức…, giá trị vật tư xuất cho công trình.
 • Bảng Kiểm soát thiết bị công trình: Liên thông với phân hệ Tài sản giúp nhà quản lý theo dõi được tình hình cập nhật về thiết bị công trình.
 • Bảng Tổng hợp chi phí và ước tính lãi gộp công trình: tập hợp đầy đủ các chi phí của công trình và ước tính giá trị thu về đến thời điểm hiện tại theo số liệu cập nhật.
 • Bảng phân khai khối lượng: giúp nhà quản lý theo dõi các đơn vị thực hiện của từng công việc, khối lượng phân chia tương ứng.
 • Theo dõi lịch sử thay đổi công việc: Theo dõi quá trình thay đổi khối lượng và đơn giá công việc.
 • Văn bản liên quan: Theo dõi những văn bản mà người dùng được quyền đọc và có liên quan đến dự án đang xem.
 • Hồ sơ công trình: Được sử dụng như một tủ hồ sơ lưu trữ văn bản, tài liệu liên quan về dự án. Tủ hồ sơ công trình liên thông với tủ hồ sơ của công ty trong phân hệ Điều hành và Văn bản.

Các đơn vị triển khai có thể cơ cấu Tủ hồ sơ theo cách của mình để quản lý hồ sơ công trình theo đúng nhu cầu quản lý. Tủ hồ sơ có thể lưu trữ được tất cả các loại: văn bản, bản vẽ thi công, biên pháp tổ chức thi công, bản vẽ hoàn công, hồ sơ chất lượng, video/hình ảnh công trường…

 

2. Lập và quản lý dự toán:

Tương tự như các phần mềm lập dự toán, iBom® giúp doanh nghiệp ứng dụng có thể lập các dự toán.

Mô hình luồng thao tác lập và quản lý dự toán trên iBom

Mô hình luồng thao tác lập và quản lý dự toán trên iBom

 

Màn hình dự toán đơn giá tổng hợp trên iBom

Màn hình dự toán đơn giá tổng hợp trên iBom

 

Các tính năng:

 • Dự toán nhận thầu AB
 • Định mức chi phí giao khoán thi công
 • Dự toán giao khoán thi công
 • Cấu hình các yếu tố chi phí trong dự toán
 • Import công việc, phân tích vật liệu/nhân công/máy, đơn giá từ tập tin excel
 • Chọn công việc từ định mức
 • Phân tích vật tư/thiết bị/nhân công
 • Tổng hợp vật tư
 • Tổng hợp thiết bị
 • Tổng hợp nhân công
 • Tổng hợp chi phí

Mô tả chi tiết tính năng:

 • Lập dự toán nhận thầu AB: iBom® hỗ trợ lập trực tiếp dự toán trên phần mềm, sử dụng các định mức đơn giá chuẩn. Hỗ trợ cập nhật định mức, đơn giá địa phương khi có thông tư mới hoặc yêu cầu theo định mức riêng của đơn vị;
 • Lập định mức chi phí thi công: Được sử dụng để lập ra định mức làm căn cứ lập các dự toán thi công;
 • Lập dự toán giao khoán thi công: Dự toán được lập để giao cho các đơn vị thi công. Điểm nổi trội ở iBom® là tính liên thông và kiểm soát dự toán chi phí giao khoán. Khi phê duyệt dự toán giao khoán thi công, hệ thống đối chiếu với định mức đã lập cho công trình và chỉ cho phép phê duyệt nếu dự toán không vượt quá ngưỡng đã quy định. Đồng thời, để chặt chẽ hơn, iBom® cũng áp dụng cơ chế quy định hạn mức phê duyệt cho dự toán.

 

3. Lập và theo dõi hợp đồng:

Mô hình chức năng lập và quản lý hợp đồng trên iBom

Mô hình chức năng lập và quản lý hợp đồng trên iBom

Màn hình quản lý thông tin hợp đồng nhận thầu A-B trên iBom

Màn hình quản lý thông tin hợp đồng nhận thầu A-B trên iBom

Các tính năng:

 • Lập hợp đồng
 • Lập hồ sơ thanh toán
 • Lập phiếu tạm ứng
 • Lập phiếu thanh toán theo hồ sơ
 • Theo dõi tiến độ hợp đồng
 • Theo dõi công nợ
 • Theo dõi doanh thu
 • Theo dõi sản lượng

Mô tả chi tiết tính năng:

 • Hỗ trợ quản lý đồng thời hợp đồng nhận thầu AB và hợp đồng giao khoán thi công;
 • Lập và quản lý hợp đồng, phụ lục hợp đồng, giá trị và thời hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng, tỷ lệ giữ lại bảo hành;
 • Lập hồ sơ thanh toán và theo dõi công nợ phải thu với A, công nợ phải trả đơn vị thi công, giá trị giữ lại bảo hành;
 • Tham chiếu khối lượng nghiệm thu AB và khối lượng nghiệm thu với các đội thi công khi lập hồ sơ thanh toán AB và khi lập hồ sơ thanh toán với đơn vị thi công;
 • Lập phiếu ghi nhận giá trị thanh toán từ A và giá trị thanh toán cho đơn vị thi công;
 • Theo dõi doanh thu, sản lượng, theo dõi tiến độ thực hiện của các hợp đồng giao khoán.
 • Theo dõi công nợ phải thu, theo dõi công nợ phải trả.
 • Liên kết với phân hệ Kho để lập và theo dõi các yêu cầu cấp vật tư, lập và theo dõi các yêu cầu thiết bị cho hợp đồng giao khoán, đồng thời kiểm soát tình hình cấp vật tư, thiết bị cho hợp đồng khoán và xác định chi phí.

 

4. Lập kế hoạch thi công:

Mô hình chức năng lập và kiểm soát kế hoạch trên iBom

Mô hình chức năng lập và kiểm soát kế hoạch trên iBom

 

Màn hình thông tin kế hoạch sản lượng tháng trên iBom

Màn hình thông tin kế hoạch sản lượng tháng trên iBom

 

Các tính năng:

 • Kế hoạch doanh thu
 • Kế hoạch sản lượng
 • Kế hoạch vật tư
 • Kế hoạch thiết bị
 • Kế hoạch nhân lực
 • Tổng hợp kế hoạch chi phí

Mô tả chi tiết tính năng:

 • Đây là chức năng được sử dụng để lập kế hoạch thi công hàng tháng.
 • Kế hoạch thi công gồm kế hoạch doanh thu, sản lượng, kế hoạch vật tư, nhân công, máy và kế hoạch chi phí.
 • Kế hoạch sản lượng được lập chi tiết đến từng đơn vị thi công, từng công việc, và xác định khối lượng kế hoạch đến từng tuần;
 • Căn cứ trên kế hoạch sản lượng và định mức vật tư, kế hoạch vật tư được lập cho những công việc không giao khoán vật tư;
 • Cũng căn cứ kế hoạch sản lượng, kế hoạch nhân công tháng được lập phục vụ cho việc kiểm soát nhân công trên công trường;
 • Tương tự kế hoạch vật tư, kế hoạch máy thi công cũng được lập cho những công việc không giao khoán máy theo định mức máy thi công;
 • Kế hoạch chi phí giao khoán được tự động tính đối với phần việc giao khoán cho các đơn vị thi công theo kế hoạch sản lượng đã lập;
 • Từ những kế hoạch chi tiết nói trên, iBom® tự động tổng hợp lên kế hoạch chi phí tháng.

 

5. Tổ chức thi công:

Mô hình chức năng tổ chức thi công trên iBom

Mô hình chức năng tổ chức thi công trên iBom

Màn hình chức năng Nghiệm thu khối lượng trên iBom

Màn hình chức năng Nghiệm thu khối lượng trên iBom

Các tính năng:

 • Đề xuất kỹ thuật
 • Biên bản triển khai công việc
 • Nghiệm thu hiện trường
 • Nghiệm thu khối lượng

Mô tả chi tiết tính năng:

Các chức năng được lập và theo dõi công tác tổ chức thực hiện công việc và nghiệm thu trên công trường.

 • Đề xuất kỹ thuật là bước đầu tiên trong quy trình triển khai thực hiện công việc để đề ra biện pháp tổ chức thi công;
 • Biên bản triển khai công việc ghi nhận của hai bên mỗi khi bắt đầu thực hiện công việc; Biên bản triển khai công việc là cơ sở để xác định mốc bắt đầu thực tế của công việc.
 • Nghiệm thu hiện trường: ghi nhận tình trạng hoàn thành của công việc, do kỹ sư hiện trường lập hàng ngày. Nghiệm thu hiện trường chỉ được lập cho công việc đã có biên bản triển khai công việc và là cơ sở để xác định thời điểm hoàn thành công việc.
 • Nghiệm thu khối lượng: Ghi nhận khối lượng thực  tế của hạng mục công việc đã hoàn thành.

 

6. Báo cáo thi công:

Mô hình chức năng báo cáo thi công trên iBom

Mô hình chức năng báo cáo thi công trên iBom

Màn hình chức năng báo cáo thi công tháng trên iBom

Màn hình chức năng báo cáo thi công tháng trên iBom

Các tính năng

 • Nhật ký thi công
 • Báo cáo thi công tháng
 • Báo cáo khối lượng hoàn thành điểm dừng – hạng mục
 • Báo cáo khối lượng hoàn thành công trường

Mô tả chi tiết tính năng:

 • Lập và theo dõi báo cáo thi công tháng: Báo cáo thi công được lập hàng tháng nhằm xác định khối lượng công việc thực hiện được trong tháng, trên cơ sở đó xác định định mức vật tư sử dụng và chi phí tháng;
 • Báo cáo khối lượng hoàn thành điểm dừng – hạng mục: là tiện ích báo cáo tổng hợp khối lượng hoàn thành theo điểm dừng và hạng mục;
 • Báo cáo khối lượng hoàn thành công trường: Là tiện ích báo cáo tổng hợp khối lượng hoàn thành thực tế trên công trường của từng đội thi công và tổng hợp lại.

 

7. Theo dõi tiến độ:

Các tính năng

 • Tiến độ tổng thể công trình
 • Tiến độ công việc theo phòng ban
 • Tiến độ công việc theo đơn vị thành viên
 • Tiến độ công việc theo nhà thầu
 • Tiến độ công việc theo hợp đồng giao khoán
 • Tiến độ vật tư
 • Tiến độ máy thi công
 • Tiến độ nhân lực

Bảng tiến độ tổng thể công trình trên iBom 1

 

Bảng tiến độ tổng thể công trình trên iBom 2

Bảng tiến độ tổng thể công trình trên iBom

 

Mô tả chi tiết tính năng:

 • Từ khối lượng nghiệm thu và nhật ký thi công, tiến độ công việc tự động được cập nhật và kiểm soát. Chức năng Theo dõi tiến độ giúp nhà quản lý kiểm soát tiến độ tổng thể cập nhật của công trình, tiến độ theo từng đơn vị thực hiện, tiến độ theo hợp đồng giao khoán;
 • iBom® cũng tự động xác định tiến độ nhanh hay chậm và thể hiện qua màu sắc trên biểu đồ, từ đó giúp nhà quản lý dễ dàng nắm bắt thông tin và có chỉ đạo điều chỉnh kịp thời.

 

8. Các biểu đồ phân tích:

Biểu đồ tiến độ công trình trên iBom 1

 

Biểu đồ tiến độ công trình trên iBom

Biểu đồ tiến độ công trình trên iBom

Các tính năng:

 • Biều đồ tiến độ (biểu đồ Gantt)
 • Biểu đồ chi phí
 • Biểu đồ dòng tiền
 • Biểu đồ sử dụng vật tư
 • Biểu đồ sử dụng thiết bị
 • Biểu đồ sử dụng nhân lực
 • Biểu đồ chỉ số tiến độ
 • Biểu đồ phân tích tiến độ và chi phí

Mô tả chi tiết tính năng:

Ngoài những báo cáo bằng bảng biểu, số liệu, iBom® còn cung cấp một công cụ phân tích khác thông qua hệ thống các biểu đồ, giúp các nhà quản lý có thể nắm bắt tình hình chung của công trình qua hình ảnh trực quan;

 • Biểu đồ Gantt: Biểu diễn mốc thời gian thực hiện, tiến độ của tất cả các hạng mục/công việc trong công trình, quan hệ của công việc với những công việc khác.
 • Biểu đồ sử dụng nhân lực: Biểu diễn nhân lực theo dự toán, nhân lực theo kế hoạch, và nhân lực thực tế;
 • Biểu đồ chi phí: Biểu diễn chi phí dự toán, chi phí kế hoạch, và chi phí thực tế;
 • Biểu đồ chỉ số tiến độ: Biểu diễn chỉ số đánh giá tiến độ thực hiện, giúp nhà quản lý nhìn nhận và đánh giá được tiến độ đang diễn biến tốt hay không tốt để kịp thời điều chỉnh nhân lực, vật lực huy động vào công trình nhằm điều chỉnh tiến độ.
 • Biểu đồ chỉ số chi phí: Tương tự biểu đồ chỉ số tiến độ, biểu đồ chỉ số chi phí biểu diễn chỉ số đánh giá chi phí;
 • Biểu đồ phân tích tiến độ và chi phí: phân tích các đại lượng, đánh giá và dự báo tiến độ, chi phí;
 • Biểu đồ dòng tiền: biểu diễn dòng tiền vào và dòng tiền ra của công trình. Các chỉ tiêu được biểu diễn gồm có: giá trị và thời hạn thực hiện hợp đồng AB, giá trị và thời hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng, doanh thu, sản lượng, thi công, tiền tạm ứng, tiền thu về, tiền chi ra.

 

Lợi ích triển khai

 • Nhà quản lý luôn theo sát được tiến độ về khối lượng và giá trị hoàn thành, chi phí của công trình, từ đó đưa ra những quyết định điều chỉnh về nhân lực và vật lực cho phù hợp và kịp thời để đảm bảo tiến độ công trình;
 • Quản lý xuyên suốt khối lượng, tiến độ thực hiện, giá trị thanh toán đối với mỗi đơn vị thi công;
 • Tiến độ mỗi công việc, tiến độ hạng mục được cập nhật tức thời theo báo cáo khối lượng;
 • Doanh thu, sản lượng, chi phí thi công được tổng hợp tự động và tức thời;
 • Theo dõi công nợ phải thu của chủ đầu tư và theo dõi được công nợ phải trả các đơn vị thi công;
 • Liên kết xuyên suốt với các phân hệ tạo nên hiệu quả cao trong công tác quản lý công trình.

Liên kết

Mô hình liên kết phân hệ Quản lý công trình với các phân hệ khác trong giải pháp iBom

Mô hình liên kết phân hệ Quản lý công trình với các phân hệ khác trong giải pháp iBom

 

 • Liên kết với phân hệ Điều hành Công việc:
 • Mọi yêu cầu xử lý từ phân hệ Công trình đều được đưa về quản lý tại phân hệ Điều hành.
 • Liên kết với phân hệ Quản lý Kho:
 • Vật tư sử dụng trong phân hệ Công trình và vật tư quản lý trong phân hệ Kho hoàn toàn liên thông với nhau;
 • Tổng hợp vật tư theo kế hoạch thi công có thể được chuyển thẳng qua phân hệ Kho thành một yêu cầu vật tư;
 • Vật tư có thể được yêu cầu từ phân hệ Công trình, được cấp tại phân hệ Kho, sau đó lại được kiểm soát đồng thời trên phân hệ Kho và phân hệ Công trình.
 • Số liệu giao dịch nhập, xuất, kiểm kê, điều chỉnh trên phân hệ Kho được tự động tổng hợp vào báo cáo vật tư sử dụng cho công trình và đưa vào tính chi phí vật tư thực tế sử dụng.
 • Liên kết với phân hệ Quản lý Tài sản:
 • Thiết bị sử dụng trong phân hệ Công trình và thiết bị quản lý trong phân hệ Tài sản hoàn toàn liên thông với nhau;
 • Số liệu về ca máy hoạt động phục vụ công trình trên phân hệ Tài sản được tự động tổng hợp vào báo cáo thiết bị sử dụng cho công trình và đưa vào tính chi phí máy thực tế sử dụng.
 • Liên kết với phân hệ Quản lý Nhân sự:
 • Ban điều hành công trình liên thông với phòng ban trong Nhân sự, có thể điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự của Ban điều hành công trình từ phân hệ Nhân sự.
 • Liên kết với phân hệ Quản lý Văn bản:
 • Tất cả văn bản liên quan đến Công trình được tự động đưa vào theo dõi tại công trình;
 • Hồ sơ công trình liên thông và tự động đưa vào tủ hồ sơ trong phân hệ Quản lý văn bản.

Video

Video giới thiệu tổng quan phân hệ Quản lý Công trình - iBom.PM