IBOM.HR - QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Phân hệ Quản lý Nhân sự - iBom.HR được thiết kế để phục vụ cho toàn bộ công tác nhân sự: Kế hoạch nhân lực, tuyển dụng, tổ chức nhân sự, đào tạo, chấm công, tính lương, công tác bảo hiểm xã hội, thuế TNCN. Sơ đồ quy trình quản lý nhân sự ..

Phân hệ Quản lý Nhân sự - iBom.HR được thiết kế để phục vụ cho toàn bộ công tác nhân sự: Kế hoạch nhân lực, tuyển dụng, tổ chức nhân sự, đào tạo, chấm công, tính lương, công tác bảo hiểm xã hội, thuế TNCN.

Sơ đồ quy trình quản lý nhân sự

Sơ đồ quy trình quản lý nhân sự

A- Các chức năng nổi bật của phân hệ Quản lý Nhân sự - iBom.HR

 • Quản lý hồ sơ nhân sự
 • Tổ chức lao động
 • Chấm công
 • Tính lương
 • Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm khác
 • Thuế thu nhập cá nhân
 • Đào tạo
 • Tuyển dụng

 

B - Mô tả chi tiết chức năng

1. Quản lý hồ sơ nhân sự:

Mô hình quản lý hồ sơ nhân sự trên iBom

Mô hình quản lý hồ sơ nhân sự trên iBom

Các tính năng:

 • Thông tin nhân sự
 • Bằng cấp, chứng chỉ
 • Thân nhân
 • Hồ sơ gốc
 • Hồ sơ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm khác
 • Hồ sơ thuế TNCN
 • Quá trình đào tạo
 • Quá trình công tác
 • Tài khoản ngân hàng
 • Chế độ thu nhập
 • Chế độ nghỉ
 • Khen thưởng
 • Kỷ luật
 • Hợp đồng lao động
 • Thông tin sức khỏe
 • Tổng hợp công
 • Tổng hợp thu nhập
 • Tài sản quản lý

Giao diện chức năng quản lý hồ sơ nhân sự

Giao diện chức năng quản lý hồ sơ nhân sự

 

2. Tổ chức lao động:

Các tính năng:

 • Yêu cầu nhân sự (với mục đích yêu cầu để sử dụng, yêu cầu để bổ nhiệm, yêu cầu để khen thưởng...);
 • Phân tích yêu cầu nhân sự: căn cứ hồ sơ nhân sự tìm ra những cán bộ đáp ứng tiêu chuẩn. Từ kết quả phân tích yêu cầu nhân sự, chọn người và thực hiện điều động, bổ nhiệm, khen thưởng...;
 • Điều động cán bộ;
 • Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ;
 • Khen thưởng, kỷ luật cán bộ;
 • Quản lý hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng và thủ tục thanh lý hợp đồng lao động;
 • Điều chỉnh lương;
 • Khám sức khỏe định kỳ.

Giao diện danh sách hợp đồng lao động trên iBom

Giao diện danh sách hợp đồng lao động trên iBom

 

3. Chấm công

Mô hình chức năng chấm công trên iBom

Mô hình chức năng chấm công trên iBom

Các tính năng:

 • Tích hợp với máy chấm công tự động
 • Chấm công theo phòng ban công tác
 • Chấm công theo công trình;
 • Chấm các thuộc tính gắn liền với công như: chấm suất ăn ca, chấm số lượng sản phẩm làm ra...;

Giao diện chức năng chấm công trên iBom

Giao diện chức năng chấm công trên iBom

 

4. Tính lương

Mô hình chức năng tính lương trên iBom

Mô hình chức năng tính lương trên iBom

 

Các tính năng:

 • Thiết lập các yếu tố trên bảng lương
 • Thiết lập nguồn gốc dữ liệu tính lương/ công thức tính
 • Tính lương
 • Gửi phiếu báo lương
 • In bảng lương
 • In phiếu báo lương
 • In lệnh chuyển tiền

Mô tả chi tiết tính năng:

 • Các yếu tố hình thành thu nhập hoàn toàn được định nghĩa theo chế độ lương của khách hàng;
 • Công đưa lên bảng tính lương có thể tổng hợp từ nhiều nguồn: Chấm công từ các phòng ban, chấm công từ các công trường, từ nhật trình thiết bị (đối với công nhân lái máy);
 • Công thức tính lương được thiết lập linh động và có thể quy định khác nhau đối với phòng ban khác nhau và chức vụ khác nhau.

Giao diện bảng tính lương trên iBom

Giao diện bảng tính lương trên iBom

 

 

5. Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm khác:

 • Hỗ trợ khai báo tăng, giảm, điều chỉnh BHXH và tự động tính số tiền trích nộp;
 • Khai báo và tự động tính chế độ hưởng BHXH theo công thức  thiết lập;
 • Quy định về lương tối thiểu, tỷ lệ nộp, các loại hình bảo hiểm tham gia hoàn toàn thiết lập động;
 • Cập nhật các biểu mẫu BHXH theo quy định.

Giao diện chức năng khai báo bảo hiểm xã hội

Giao diện chức năng khai báo bảo hiểm xã hội

 

6. Thuế TNCN:

 • Thuế TNCN được tự động tính từ bảng tính thu nhập hàng tháng;
 • Tự động tổng hợp dữ liệu lên bảng kê khai thuế TNCN định kỳ;
 • Tự động tổng hợp dữ liệu lên bảng quyết toán thuế TNCN.

 

 

7. Quản lý đào tạo:

Mô hình quản lý đào tạo trên iBom

Mô hình quản lý đào tạo trên iBom

Các tính năng:

 • Nhu cầu đào tạo
 • Kế hoạch đào tạo
 • Tổ chức khóa đào tạo
 • Đánh giá khóa đào tạo

Giao diện chức năng quản lý khóa đào tạo trên iBom

Giao diện chức năng quản lý khóa đào tạo trên iBom

 

8. Tuyển dụng:

 • Yêu cầu tuyển dụng theo quy trình: đề xuất tuyển dụng cho các vị trí, yêu cầu đối với ứng viên, các tiêu chuẩn tuyển dụng;
 • Lập thông tin tuyển dụng và cung cấp địa chỉ nộp hồ sơ trực tuyến về lưu trữ trực tiếp lên phần mềm iBom®;
 • Nhận hồ sơ trực tiếp và gián tiếp;
 • Cung cấp công cụ đánh giá ứng viên qua hồ sơ dựa theo các tiếu chí tuyển dụng và tiêu chuẩn đã thiết lập;
 • Cung cấp công cụ đánh giá ứng viên qua phỏng vấn và chấm điểm;
 • Chuyển hồ sơ ứng viên thành hồ sơ nhân viên.

Giao diện chức năng quản lý tuyển dụng trên iBom

Giao diện chức năng quản lý tuyển dụng trên iBom

 • Toàn bộ công tác nhân sự được theo dõi tập trung;
 • Toàn bộ thông tin về cá nhân, tổ chức lao động, chế độ thu nhập, chế độ nghỉ... được tổng hợp đầy đủ trong mỗi hồ sơ nhân sự;
 • Chấm công chi tiết theo phòng ban, công trình, tại các vị trí địa lý khác nhau và tập trung về một cơ sở dữ liệu. Thuộc tính công được sử dụng hiệu quả trong xác định số liệu đi theo công và ảnh hưởng đến thu nhập của cán bộ công nhân viên;
 • Lương được tự động tính toán theo công thức đã cấu hình và hoàn toàn linh hoạt, thay đổi khi cần thiết;
 • Liên kết với các phân hệ khác tạo nên hiệu quả cao trong công tác quản lý nhân sự.
 • Với phân hệ Điều hành Công việc:
 • Các yêu cầu xử lý liên quan đến tất cả đối tượng quản lý trong phân hệ Nhân sự đều đưa về phân hệ Điều hành;
 • Tích hợp với phân hệ điều hành, nhận kết quả đánh giá hiệu quả thực hiện công việc để đưa vào tính lương;
 • Tự động cảnh báo cho người quản lý và người lao động khi hết hạn hợp đồng lao động.
 • Với phân hệ Quản lý Tài sản:
 • Thời gian điều khiển thiết bị được tổng hợp lên công và đưa vào tính lương;
 • Tài sản bàn giao cho nhân viên cũng được đưa vào hồ sơ nhân sự để theo dõi.
 • Với phân hệ Quản lý Công trình:
 • Công được theo dõi riêng theo công trình;
 • Phụ cấp theo thuộc tính công có thể khác nhau theo công trình.

Giới thiệu Phần mềm Quản lý Nhân sự - iBom.HR

Tổng quan

Phân hệ Quản lý Nhân sự - iBom.HR được thiết kế để phục vụ cho toàn bộ công tác nhân sự: Kế hoạch nhân lực, tuyển dụng, tổ chức nhân sự, đào tạo, chấm công, tính lương, công tác bảo hiểm xã hội, thuế TNCN.

Sơ đồ quy trình quản lý nhân sự

Sơ đồ quy trình quản lý nhân sự

Chức năng

A- Các chức năng nổi bật của phân hệ Quản lý Nhân sự - iBom.HR

 • Quản lý hồ sơ nhân sự
 • Tổ chức lao động
 • Chấm công
 • Tính lương
 • Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm khác
 • Thuế thu nhập cá nhân
 • Đào tạo
 • Tuyển dụng

 

B - Mô tả chi tiết chức năng

1. Quản lý hồ sơ nhân sự:

Mô hình quản lý hồ sơ nhân sự trên iBom

Mô hình quản lý hồ sơ nhân sự trên iBom

Các tính năng:

 • Thông tin nhân sự
 • Bằng cấp, chứng chỉ
 • Thân nhân
 • Hồ sơ gốc
 • Hồ sơ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm khác
 • Hồ sơ thuế TNCN
 • Quá trình đào tạo
 • Quá trình công tác
 • Tài khoản ngân hàng
 • Chế độ thu nhập
 • Chế độ nghỉ
 • Khen thưởng
 • Kỷ luật
 • Hợp đồng lao động
 • Thông tin sức khỏe
 • Tổng hợp công
 • Tổng hợp thu nhập
 • Tài sản quản lý

Giao diện chức năng quản lý hồ sơ nhân sự

Giao diện chức năng quản lý hồ sơ nhân sự

 

2. Tổ chức lao động:

Các tính năng:

 • Yêu cầu nhân sự (với mục đích yêu cầu để sử dụng, yêu cầu để bổ nhiệm, yêu cầu để khen thưởng...);
 • Phân tích yêu cầu nhân sự: căn cứ hồ sơ nhân sự tìm ra những cán bộ đáp ứng tiêu chuẩn. Từ kết quả phân tích yêu cầu nhân sự, chọn người và thực hiện điều động, bổ nhiệm, khen thưởng...;
 • Điều động cán bộ;
 • Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ;
 • Khen thưởng, kỷ luật cán bộ;
 • Quản lý hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng và thủ tục thanh lý hợp đồng lao động;
 • Điều chỉnh lương;
 • Khám sức khỏe định kỳ.

Giao diện danh sách hợp đồng lao động trên iBom

Giao diện danh sách hợp đồng lao động trên iBom

 

3. Chấm công

Mô hình chức năng chấm công trên iBom

Mô hình chức năng chấm công trên iBom

Các tính năng:

 • Tích hợp với máy chấm công tự động
 • Chấm công theo phòng ban công tác
 • Chấm công theo công trình;
 • Chấm các thuộc tính gắn liền với công như: chấm suất ăn ca, chấm số lượng sản phẩm làm ra...;

Giao diện chức năng chấm công trên iBom

Giao diện chức năng chấm công trên iBom

 

4. Tính lương

Mô hình chức năng tính lương trên iBom

Mô hình chức năng tính lương trên iBom

 

Các tính năng:

 • Thiết lập các yếu tố trên bảng lương
 • Thiết lập nguồn gốc dữ liệu tính lương/ công thức tính
 • Tính lương
 • Gửi phiếu báo lương
 • In bảng lương
 • In phiếu báo lương
 • In lệnh chuyển tiền

Mô tả chi tiết tính năng:

 • Các yếu tố hình thành thu nhập hoàn toàn được định nghĩa theo chế độ lương của khách hàng;
 • Công đưa lên bảng tính lương có thể tổng hợp từ nhiều nguồn: Chấm công từ các phòng ban, chấm công từ các công trường, từ nhật trình thiết bị (đối với công nhân lái máy);
 • Công thức tính lương được thiết lập linh động và có thể quy định khác nhau đối với phòng ban khác nhau và chức vụ khác nhau.

Giao diện bảng tính lương trên iBom

Giao diện bảng tính lương trên iBom

 

 

5. Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm khác:

 • Hỗ trợ khai báo tăng, giảm, điều chỉnh BHXH và tự động tính số tiền trích nộp;
 • Khai báo và tự động tính chế độ hưởng BHXH theo công thức  thiết lập;
 • Quy định về lương tối thiểu, tỷ lệ nộp, các loại hình bảo hiểm tham gia hoàn toàn thiết lập động;
 • Cập nhật các biểu mẫu BHXH theo quy định.

Giao diện chức năng khai báo bảo hiểm xã hội

Giao diện chức năng khai báo bảo hiểm xã hội

 

6. Thuế TNCN:

 • Thuế TNCN được tự động tính từ bảng tính thu nhập hàng tháng;
 • Tự động tổng hợp dữ liệu lên bảng kê khai thuế TNCN định kỳ;
 • Tự động tổng hợp dữ liệu lên bảng quyết toán thuế TNCN.

 

 

7. Quản lý đào tạo:

Mô hình quản lý đào tạo trên iBom

Mô hình quản lý đào tạo trên iBom

Các tính năng:

 • Nhu cầu đào tạo
 • Kế hoạch đào tạo
 • Tổ chức khóa đào tạo
 • Đánh giá khóa đào tạo

Giao diện chức năng quản lý khóa đào tạo trên iBom

Giao diện chức năng quản lý khóa đào tạo trên iBom

 

8. Tuyển dụng:

 • Yêu cầu tuyển dụng theo quy trình: đề xuất tuyển dụng cho các vị trí, yêu cầu đối với ứng viên, các tiêu chuẩn tuyển dụng;
 • Lập thông tin tuyển dụng và cung cấp địa chỉ nộp hồ sơ trực tuyến về lưu trữ trực tiếp lên phần mềm iBom®;
 • Nhận hồ sơ trực tiếp và gián tiếp;
 • Cung cấp công cụ đánh giá ứng viên qua hồ sơ dựa theo các tiếu chí tuyển dụng và tiêu chuẩn đã thiết lập;
 • Cung cấp công cụ đánh giá ứng viên qua phỏng vấn và chấm điểm;
 • Chuyển hồ sơ ứng viên thành hồ sơ nhân viên.

Giao diện chức năng quản lý tuyển dụng trên iBom

Giao diện chức năng quản lý tuyển dụng trên iBom

Lợi ích triển khai

 • Toàn bộ công tác nhân sự được theo dõi tập trung;
 • Toàn bộ thông tin về cá nhân, tổ chức lao động, chế độ thu nhập, chế độ nghỉ... được tổng hợp đầy đủ trong mỗi hồ sơ nhân sự;
 • Chấm công chi tiết theo phòng ban, công trình, tại các vị trí địa lý khác nhau và tập trung về một cơ sở dữ liệu. Thuộc tính công được sử dụng hiệu quả trong xác định số liệu đi theo công và ảnh hưởng đến thu nhập của cán bộ công nhân viên;
 • Lương được tự động tính toán theo công thức đã cấu hình và hoàn toàn linh hoạt, thay đổi khi cần thiết;
 • Liên kết với các phân hệ khác tạo nên hiệu quả cao trong công tác quản lý nhân sự.

Liên kết

 • Với phân hệ Điều hành Công việc:
 • Các yêu cầu xử lý liên quan đến tất cả đối tượng quản lý trong phân hệ Nhân sự đều đưa về phân hệ Điều hành;
 • Tích hợp với phân hệ điều hành, nhận kết quả đánh giá hiệu quả thực hiện công việc để đưa vào tính lương;
 • Tự động cảnh báo cho người quản lý và người lao động khi hết hạn hợp đồng lao động.
 • Với phân hệ Quản lý Tài sản:
 • Thời gian điều khiển thiết bị được tổng hợp lên công và đưa vào tính lương;
 • Tài sản bàn giao cho nhân viên cũng được đưa vào hồ sơ nhân sự để theo dõi.
 • Với phân hệ Quản lý Công trình:
 • Công được theo dõi riêng theo công trình;
 • Phụ cấp theo thuộc tính công có thể khác nhau theo công trình.

Video

Giới thiệu Phần mềm Quản lý Nhân sự - iBom.HR