IBOM.AM - QUẢN LÝ TÀI SẢN

Sơ đồ quy trình quản lý tài sản trên iBom Phân hệ Quản lý Tài sản - iBom.AM được thiết kế để quản lý hồ sơ lý lịch tài sản đầy đủ từ khi hình thành cho đến hết vòng đời. Ngoài ra, phân hệ Tài sản cũng được thiết kế để quản lý toàn bộ quá trình tổ chức sử dụng tài sản: điều động, bàn giao, báo..

Sơ đồ quy trình quản lý tài sản trên iBom

Sơ đồ quy trình quản lý tài sản trên iBom

Phân hệ Quản lý Tài sản - iBom.AM được thiết kế để quản lý hồ sơ lý lịch tài sản đầy đủ từ khi hình thành cho đến hết vòng đời. Ngoài ra, phân hệ Tài sản cũng được thiết kế để quản lý toàn bộ quá trình tổ chức sử dụng tài sản: điều động, bàn giao, báo sự cố, kiểm tra, sửa chữa, nghiệm thu, bảo hiểm, kiểm định… và hỗ trợ cảnh báo đến kỳ sửa chữa bảo dưỡng, kiểm soát nhiên liệu tiêu hao thông qua một hệ thống định mức nhiên liệu được cấu hình.

A - Một số chức năng nổi bật của phân hệ Quản lý Tài sản - iBom.AM

 • Quản lý hồ sơ và quá trình sử dụng thiết bị;
 •  Theo dõi lịch sử dụng thiết bị;
 •  Quản lý lịch sửa chữa bảo dưỡng định kỳ;
 •  Quản lý định mức tiêu hao nhiên liệu;
 •  Quản lý nhật trình.

 

B - Mô tả chi tiết chức năng

1. Quản lý hồ sơ và quá trình sử dụng thiết bị:

Mô hình quản lý hồ sơ tài sản/thiết bị trên iBom

Mô hình quản lý hồ sơ tài sản/thiết bị trên iBom

Các tính năng:

 • Thông tin tài sản
 • Thành phần/phụ tùng tài sản
 • Trạng thái hoạt động của tài sản
 • Chất lượng của tài sản
 • Quá trình thay thế của tài sản
 • Quá trình kiểm tra tài sản
 • Quá trình tham gia bảo hiểm
 • Quá trình kiểm định thiết bị
 • Cảnh báo hết hạn bảo hiểm
 • Cảnh báo hết hạn kiểm định
 • Quá trình hoạt động
 • Nhiên liệu sử dụng và nhiên liệu định mức
 • Quá trình sửa chữa/bảo dưỡng
 • Quá trình điều động
 • Người vận hành thiết bị
 • Tai nạn (nếu có)
 • Hao mòn tài sản
 • Tài liệu của tài sản

Giao diện chức năng quản lý hồ sơ thiết bị

Giao diện chức năng quản lý hồ sơ thiết bị

Mỗi thiết bị đều tự động được lập hồ sơ theo dõi chi tiết, trong đó tất cả quá trình sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng... của thiết bị được tự động đưa vào hồ sơ thiết bị để theo dõi;

iBom® hỗ trợ theo dõi yêu cầu, điều động, bàn giao, kiểm tra, sửa chữa bảo dưỡng, nghiệm thu, bảo hiểm, kiểm định, báo giảm tài sản.

Giao diện chức năng quản lý biên bản bàn giao thiết bị

Giao diện chức năng quản lý biên bản bàn giao thiết bị

 

2. Theo dõi lịch sử dụng thiết bị:

Bảng theo dõi lịch sử dụng và điều động thiết bị giúp người dùng biết được thiết bị đang ở đâu, có lịch điều động hay chưa, sắp tới có lịch điều động đến đâu, vào thời gian nào.

iBom® hỗ trợ xem lịch theo nhóm tài sản, theo thời gian, theo công trình.

Giao diện chức năng theo dõi lịch sử dụng thiết bị

Giao diện chức năng theo dõi lịch sử dụng thiết bị

 

3. Quản lý lịch sửa chữa bảo dưỡng định kỳ

 • iBom® cung cấp một công cụ thiết lập lịch sửa chữa bảo dưỡng định kỳ nhằm xây dựng được một kế hoạch bảo dưỡng thiết bị và tạo cơ sở để phần mềm cảnh báo tự động;
 • iBom® hỗ trợ xác định và cảnh báo sửa chữa bảo dưỡng theo đồng thời các dữ liệu:
 • Lịch thời gian;
 • Giờ hoạt động;
 • Khối lượng công việc thực hiện.

Trong đó, số giờ hoạt động và khối lượng công việc được xác định thông qua nhật trình.

Trước ngày đến lịch bảo dưỡng hoặc khi tổng số giờ hoạt động, hoặc khi tổng khối lượng công việc sắp đạt đến ngưỡng phải bảo dưỡng thì hệ thống tự động gửi tin nhắn cảnh báo cho người quản lý tài sản.

Giao diện chức năng thiết lập lịch bảo dưỡng định kỳ

Giao diện chức năng thiết lập lịch bảo dưỡng định kỳ

 

4. Quản lý định mức tiêu hao nhiên liệu:

 • Mỗi thiết bị có một định mức tiêu hao nhiên liệu khác nhau và có thể khác nhau trong từng công trình;
 • iBom® cho phép cấu hình định mức nhiên liệu của thiết bị chi tiết đến tính chất công việc, công trình. Định mức nhiên liệu cũng có thể cấu hình xác định theo giờ hoạt động hoặc khối lượng công việc;
 • Trên cơ sở nhật trình hoạt động, hệ thống tự động xác định được lượng nhiên liệu tiêu hao theo định mức và đối chiếu với nhiên liệu thực tế mà tài sản được cấp để kiểm soát việc cấp nhiên liệu.

Giao diện chức năng quản lý định mức tiêu hao nhiên liệu

Giao diện chức năng quản lý định mức tiêu hao nhiên liệu

 

5. Quản lý nhật trình:

 • Ghi chép nhật trình sử dụng thiết bị và tự động tổng hợp ca máy, phân tích tiêu hao nhiên liệu theo định mức và đối chiếu với thực tế nhiên liệu đã cấp cho thiết bị;
 • Ghi chép và theo dõi nhật trình sử dụng thiết bị và tự động tổng hợp khối lượng công việc thực hiện, phân tích tiêu hao nhiên liệu theo định mức. Đối chiếu khối lượng công việc định mức và thực tế, đối chiếu nhiên liệu tiêu hao định mức và nhiên liệu tiêu hao thực tế;
 • Phối hợp với lịch sửa chữa bảo dưỡng định kỳ để cảnh báo tự động cho người quản lý thiết bị khi đến lịch.

Giao diện chức năng quản lý nhật trình thiết bị

 Giao diện chức năng quản lý nhật trình thiết bị

 • Toàn bộ thiết bị được quản lý tập trung;
 • Hồ sơ của thiết bị được cập nhật tự động và chi tiết;
 • Lịch sửa chữa bảo dưỡng của thiết bị được xác định và nhắc nhở thực hiện theo đúng khuyến cáo để đảm bảo chất lượng của thiết bị, tiết kiệm nhiên liệu, và nâng cao hiệu quả sử dụng;
 • Thời hạn bảo hiểm và thời hạn kiểm định thiết bị được cảnh báo tự động đến người quản lý thiết bị;
 • Kiểm soát nhiên liệu sử dụng;
 • Kiểm soát điều động cho công trình;
 • Liên kết với các phân hệ khác mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý.

mô hình liên kết của phân hệ quản lý tài sản với các phân hệ khác trong hệ thống ibom

Mô hình liên kết phân hệ Tài sản và các phân hệ khác trên iBom

 • Liên kết với phân hệ Quản lý Kho
 • Giao dịch cấp nhiên liệu của phân hệ Tài sản liên thông và tự động hình thành phiếu xuất nhiên liệu tại phân hệ Kho và ngược lại.
 • Thông qua liên kết với phân hệ Kho và nhật trình để kiểm soát nhiên liệu sử dụng.
 • Liên kết với phân hệ Quản lý Nhân sự
 • Nhật trình điều khiển thiết bị của người điều khiển liên thông với phân hệ Nhân sự như một chức năng chấm công và tự động được tổng hợp để tính lương cho người lái máy.
 • Liên kết với phân hệ Quản lý Công trình
 • Thiết bị quản lý trong phân hệ Tài sản hoàn toàn liên thông với thiết bị sử dụng trong dự toán công trình và kế hoạch sử dụng thiết bị trong công trình;
 • Khối lượng công việc theo nhật trình sử dụng thiết bị được tự động tổng hợp theo dõi trong báo cáo thi công công trình.
 • Liên thông với phân hệ Công trình để kiểm soát thiết bị trong công trình.
 • Liên kết với phân hệ Điều hành công việc
 • Mọi yêu cầu xử lý nghiệp vụ từ phân hệ Tài sản đều được tiếp nhận và xử lý tại phân hệ Điều hành.
 • Lịch sửa chữa bảo dưỡng định kỳ của tài sản được tự động gửi về hệ thống tin nhắn tại phân hệ Điều hành để điều phối công việc.

Giới thiệu phần mềm Quản lý Tài sản - iBom.AM

Tổng quan

Sơ đồ quy trình quản lý tài sản trên iBom

Sơ đồ quy trình quản lý tài sản trên iBom

Phân hệ Quản lý Tài sản - iBom.AM được thiết kế để quản lý hồ sơ lý lịch tài sản đầy đủ từ khi hình thành cho đến hết vòng đời. Ngoài ra, phân hệ Tài sản cũng được thiết kế để quản lý toàn bộ quá trình tổ chức sử dụng tài sản: điều động, bàn giao, báo sự cố, kiểm tra, sửa chữa, nghiệm thu, bảo hiểm, kiểm định… và hỗ trợ cảnh báo đến kỳ sửa chữa bảo dưỡng, kiểm soát nhiên liệu tiêu hao thông qua một hệ thống định mức nhiên liệu được cấu hình.

Chức năng

A - Một số chức năng nổi bật của phân hệ Quản lý Tài sản - iBom.AM

 • Quản lý hồ sơ và quá trình sử dụng thiết bị;
 •  Theo dõi lịch sử dụng thiết bị;
 •  Quản lý lịch sửa chữa bảo dưỡng định kỳ;
 •  Quản lý định mức tiêu hao nhiên liệu;
 •  Quản lý nhật trình.

 

B - Mô tả chi tiết chức năng

1. Quản lý hồ sơ và quá trình sử dụng thiết bị:

Mô hình quản lý hồ sơ tài sản/thiết bị trên iBom

Mô hình quản lý hồ sơ tài sản/thiết bị trên iBom

Các tính năng:

 • Thông tin tài sản
 • Thành phần/phụ tùng tài sản
 • Trạng thái hoạt động của tài sản
 • Chất lượng của tài sản
 • Quá trình thay thế của tài sản
 • Quá trình kiểm tra tài sản
 • Quá trình tham gia bảo hiểm
 • Quá trình kiểm định thiết bị
 • Cảnh báo hết hạn bảo hiểm
 • Cảnh báo hết hạn kiểm định
 • Quá trình hoạt động
 • Nhiên liệu sử dụng và nhiên liệu định mức
 • Quá trình sửa chữa/bảo dưỡng
 • Quá trình điều động
 • Người vận hành thiết bị
 • Tai nạn (nếu có)
 • Hao mòn tài sản
 • Tài liệu của tài sản

Giao diện chức năng quản lý hồ sơ thiết bị

Giao diện chức năng quản lý hồ sơ thiết bị

Mỗi thiết bị đều tự động được lập hồ sơ theo dõi chi tiết, trong đó tất cả quá trình sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng... của thiết bị được tự động đưa vào hồ sơ thiết bị để theo dõi;

iBom® hỗ trợ theo dõi yêu cầu, điều động, bàn giao, kiểm tra, sửa chữa bảo dưỡng, nghiệm thu, bảo hiểm, kiểm định, báo giảm tài sản.

Giao diện chức năng quản lý biên bản bàn giao thiết bị

Giao diện chức năng quản lý biên bản bàn giao thiết bị

 

2. Theo dõi lịch sử dụng thiết bị:

Bảng theo dõi lịch sử dụng và điều động thiết bị giúp người dùng biết được thiết bị đang ở đâu, có lịch điều động hay chưa, sắp tới có lịch điều động đến đâu, vào thời gian nào.

iBom® hỗ trợ xem lịch theo nhóm tài sản, theo thời gian, theo công trình.

Giao diện chức năng theo dõi lịch sử dụng thiết bị

Giao diện chức năng theo dõi lịch sử dụng thiết bị

 

3. Quản lý lịch sửa chữa bảo dưỡng định kỳ

 • iBom® cung cấp một công cụ thiết lập lịch sửa chữa bảo dưỡng định kỳ nhằm xây dựng được một kế hoạch bảo dưỡng thiết bị và tạo cơ sở để phần mềm cảnh báo tự động;
 • iBom® hỗ trợ xác định và cảnh báo sửa chữa bảo dưỡng theo đồng thời các dữ liệu:
 • Lịch thời gian;
 • Giờ hoạt động;
 • Khối lượng công việc thực hiện.

Trong đó, số giờ hoạt động và khối lượng công việc được xác định thông qua nhật trình.

Trước ngày đến lịch bảo dưỡng hoặc khi tổng số giờ hoạt động, hoặc khi tổng khối lượng công việc sắp đạt đến ngưỡng phải bảo dưỡng thì hệ thống tự động gửi tin nhắn cảnh báo cho người quản lý tài sản.

Giao diện chức năng thiết lập lịch bảo dưỡng định kỳ

Giao diện chức năng thiết lập lịch bảo dưỡng định kỳ

 

4. Quản lý định mức tiêu hao nhiên liệu:

 • Mỗi thiết bị có một định mức tiêu hao nhiên liệu khác nhau và có thể khác nhau trong từng công trình;
 • iBom® cho phép cấu hình định mức nhiên liệu của thiết bị chi tiết đến tính chất công việc, công trình. Định mức nhiên liệu cũng có thể cấu hình xác định theo giờ hoạt động hoặc khối lượng công việc;
 • Trên cơ sở nhật trình hoạt động, hệ thống tự động xác định được lượng nhiên liệu tiêu hao theo định mức và đối chiếu với nhiên liệu thực tế mà tài sản được cấp để kiểm soát việc cấp nhiên liệu.

Giao diện chức năng quản lý định mức tiêu hao nhiên liệu

Giao diện chức năng quản lý định mức tiêu hao nhiên liệu

 

5. Quản lý nhật trình:

 • Ghi chép nhật trình sử dụng thiết bị và tự động tổng hợp ca máy, phân tích tiêu hao nhiên liệu theo định mức và đối chiếu với thực tế nhiên liệu đã cấp cho thiết bị;
 • Ghi chép và theo dõi nhật trình sử dụng thiết bị và tự động tổng hợp khối lượng công việc thực hiện, phân tích tiêu hao nhiên liệu theo định mức. Đối chiếu khối lượng công việc định mức và thực tế, đối chiếu nhiên liệu tiêu hao định mức và nhiên liệu tiêu hao thực tế;
 • Phối hợp với lịch sửa chữa bảo dưỡng định kỳ để cảnh báo tự động cho người quản lý thiết bị khi đến lịch.

Giao diện chức năng quản lý nhật trình thiết bị

 Giao diện chức năng quản lý nhật trình thiết bị

Lợi ích triển khai

 • Toàn bộ thiết bị được quản lý tập trung;
 • Hồ sơ của thiết bị được cập nhật tự động và chi tiết;
 • Lịch sửa chữa bảo dưỡng của thiết bị được xác định và nhắc nhở thực hiện theo đúng khuyến cáo để đảm bảo chất lượng của thiết bị, tiết kiệm nhiên liệu, và nâng cao hiệu quả sử dụng;
 • Thời hạn bảo hiểm và thời hạn kiểm định thiết bị được cảnh báo tự động đến người quản lý thiết bị;
 • Kiểm soát nhiên liệu sử dụng;
 • Kiểm soát điều động cho công trình;
 • Liên kết với các phân hệ khác mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý.

Liên kết

mô hình liên kết của phân hệ quản lý tài sản với các phân hệ khác trong hệ thống ibom

Mô hình liên kết phân hệ Tài sản và các phân hệ khác trên iBom

 • Liên kết với phân hệ Quản lý Kho
 • Giao dịch cấp nhiên liệu của phân hệ Tài sản liên thông và tự động hình thành phiếu xuất nhiên liệu tại phân hệ Kho và ngược lại.
 • Thông qua liên kết với phân hệ Kho và nhật trình để kiểm soát nhiên liệu sử dụng.
 • Liên kết với phân hệ Quản lý Nhân sự
 • Nhật trình điều khiển thiết bị của người điều khiển liên thông với phân hệ Nhân sự như một chức năng chấm công và tự động được tổng hợp để tính lương cho người lái máy.
 • Liên kết với phân hệ Quản lý Công trình
 • Thiết bị quản lý trong phân hệ Tài sản hoàn toàn liên thông với thiết bị sử dụng trong dự toán công trình và kế hoạch sử dụng thiết bị trong công trình;
 • Khối lượng công việc theo nhật trình sử dụng thiết bị được tự động tổng hợp theo dõi trong báo cáo thi công công trình.
 • Liên thông với phân hệ Công trình để kiểm soát thiết bị trong công trình.
 • Liên kết với phân hệ Điều hành công việc
 • Mọi yêu cầu xử lý nghiệp vụ từ phân hệ Tài sản đều được tiếp nhận và xử lý tại phân hệ Điều hành.
 • Lịch sửa chữa bảo dưỡng định kỳ của tài sản được tự động gửi về hệ thống tin nhắn tại phân hệ Điều hành để điều phối công việc.

Video

Giới thiệu phần mềm Quản lý Tài sản - iBom.AM