Nguyên tắc quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp

Tài sản cố định (TSCĐ) được định nghĩa là những tư liệu sản xuất chuyên dung trong hoạt động sản xuất kinh doanh, có giá trị lớn  và dung được vào nhiều chu kì sản xuất. Có 3 loại TSCĐ gồm TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình, TSCĐ thuê tài chính. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về nguyên tắc quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp.

Nguyên tắc quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp

Đâu là những nguyên tắc bạn cần tuân theo khi quản lý tài sản cố định

Điều kiện để 1 tài sản là 1 tài sản cố định

  1. Có thời gian sử dụng trên 1 năm
  2. Nguyên giá từ 30 triệu đồng trở lên
  3. Mang lại lợi ích trong tương lai cho doanh nghiệp

Nguyên tắc trong công tác quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp

Tất cả tài sản cố định trong doanh nghiệp cần có một bộ hồ sơ riêng gồm có:

  • Hợp đồng mua bán tài sản
  • Hóa đơn mua tài sản
  • Biên bản giao nhận tài sản
  • Các chứng từ và giấy tờ liên quan khác như xuất xứ, tờ khai hải quan, đánh giá chất lượng,…

Tất cả tài sản cố định cần được phân loại, đánh số, có thẻ riêng và cần được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng ghi TSCĐ và được phản ánh trong sổ theo dõi TSCĐ.

TSCĐ cần được quản lý theo nguyên giá, số hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại trên sổ sách kế toán:

Giá trị còn lại trên sổ kế toán của TSCĐ được tính bằng công thức:

Giá trị còn lại trên sổ sách kế toán = Nguyên giá của tài sản cố định - Số hao mòn luỹ kế của TSCĐ

Đối với những loại TSCĐ không cần dùng và đang chờ thanh lý nhưng chưa hết khấu hao cần phải thực hiện công tác quản lý, theo dõi, bảo quản theo các quy định hiện hành và trích khấu hao theo quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC.

Doanh nghiệp cần phải thực hiện công tác quản lý đối với những loại TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn tham gia vào hoạt động KD như những TSCĐ thông thường.

Phần mềm quản lý tài sản, máy móc thiết bị của iBom sẽ hỗ trợ bạn trong công tác quản lý tài sản của doanh nghiệp. Bạn có thể đọc để tìm hiểu thêm về đầy đủ tính năng của phần mềm quản lý tài sản iBom.AM.

Hoặc bạn có thể trực tiếp trải nghiệm phần mềm bằng cách ĐĂNG KÍ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ contact@isoftco.com.

Nhận xét