Tin chuyên ngành xây lắp

 • Nhà thầu cần biết (ngày 11/7/2013)

  Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 11/7/2013 là 124 gói. Trong đó, xây lắp: 23 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 101 gói.
 • Nhà thầu thực hiện ít hơn khối lượng công việc trong hồ sơ mời thầu

  Nhà thầu N được chủ đầu tư phê duyệt trúng thầu gói thầu xây lắp với giá trúng thầu là 8 tỷ đồng theo hình thức hợp đồng trọn gói. Nhà thầu đã thực hiện theo đúng nội dung hợp đồng đã ký với chủ đầu tư. Tuy nhiên, khi nghiệm thu phát hiện khối lượng do nhà thầu N thực hiện ít hơn so với khối lượng trong HSMT tương đương với giá trị 300 triệu đồng nên đề nghị cơ quan quản lý vốn không thanh toán giá trị công việc thực hiện nói trên cho nhà thầu.
 • Tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2013 của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng

  Nhìn chung, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong việc kinh doanh vật liệu xây dựng và bất động sản. Chính vì thế các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện trong 6 tháng đầu năm của năm 2013 đều ở mức thấp, cụ thể như sau:
 • Nhà thầu cần biết (ngày 10/7/2013)

  Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 10/7/2013 là 142 gói. Trong đó, xây lắp: 27 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 115 gói.
 • Nhà thầu cần biết (ngày 09/7/2013)

  Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 09/7/2013 là 166 gói. Trong đó, xây lắp: 33 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 133 gói.
 • Nhà thầu cần biết (ngày 08/7/2013)

  Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 8/7/2013 là 111 gói. Trong đó, xây lắp: 23 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 88 gói.
 • Nhà thầu cần biết (ngày 05/7/2013)

  Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 05/7/2013 là 152 gói. Trong đó, xây lắp: 30 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 122 gói.
 • Nhà thầu cần biết (ngày 04/7/2013)

  Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 4/7/2013 là 154 gói. Trong đó, xây lắp: 36 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 118 gói.
 • Nhà thầu cần biết (ngày 03/7/2013)

  Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 3/7/2013 là 139 gói. Trong đó, xây lắp: 28 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 111 gói.
 • Nhà thầu cần biết (ngày 01/7/2013)

  Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 1/7/2013 là 108 gói. Trong đó, xây lắp: 20 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 88 gói.
 • Nhà thầu cần biết (ngày 28/6/2013)

  Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 28/6/2013 là 198 gói. Trong đó, xây lắp: 41 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 157 gói.
 • Nhà thầu cần biết (ngày 27/6/2013)

  Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 27/6/2013 là 180 gói. Trong đó, xây lắp: 39 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 141 gói.
 • Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu

  Hỏi: Ai là người phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu (KHĐT) khi có yêu cầu?
 • Nhà thầu cần biết (ngày 26/6/2013)

  Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 26/6/2013 là 178 gói. Trong đó, xây lắp: 41 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 137 gói.
 • Nhà thầu cần biết (ngày 25/6/2013)

  Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 25/6/2013 là 182 gói. Trong đó, xây lắp: 50 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 132 gói.