Tin chuyên ngành xây lắp

 • Nhà thầu cần biết (ngày 5/8/2013)

  Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 5/8/2013 là 113 gói. Trong đó, xây lắp: 25 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 88 gói.
 • Nhà thầu cần biết (ngày 2/8/2013)

  Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 2/8/2013 là 127 gói. Trong đó, xây lắp: 16 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 111 gói. * Thứ Hai, ngày 5/8/2013 một số GT sau sẽ bắt đầu phát hành hồ sơ:
 • Nhà thầu cần biết (ngày 31/7/2013)

  Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày là 138 gói. Trong đó, xây lắp: 12 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 126 gói.
 • Nhà thầu cần biết (ngày 29/7/2013)

  Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 29/7/2013 là 189 gói. Trong đó, xây lắp: 39 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 150 gói.
 • Nhà thầu cần biết (ngày 26/7/2013)

  Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 26/7/2013 là 139 gói. Trong đó, xây lắp: 22 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 117 gói.
 • Nhà thầu cần biết (ngày 25/7/2013)

  Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 25/7/2013 là 128 gói. Trong đó, xây lắp: 27 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 101 gói.
 • Nhà thầu cần biết (ngày 24/7/2013)

  Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 24/7/2013 là 173 gói. Trong đó, xây lắp: 40 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 133 gói.
 • Nhà thầu cần biết (ngày 23/7/2013)

  Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 23/7/2013 là 170 gói. Trong đó, xây lắp: 24 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 146 gói.
 • Nhà thầu cần biết (ngày 22/7/2013)

  Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 22/7/2013 là 145 gói. Trong đó, xây lắp: 32 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 113 gói.
 • Nhà thầu cần biết (ngày 19/7/2013)

  Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 19/7/2013 là 158 gói. Trong đó, xây lắp: 32 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 126 gói.
 • Nhà thầu cần biết (ngày 18/7/2013)

  Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 18/7/2013 là 156 gói. Trong đó, xây lắp: 34 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 122 gói.
 • Nhà thầu cần biết (ngày 17/7/2013)

  Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 17/7/2013 là 154 gói. Trong đó, xây lắp: 35 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 119 gói.
 • Nhà thầu cần biết (ngày 16/7/2013)

  Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 16/7/2013 là 139 gói. Trong đó, xây lắp: 27 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 112 gói.
 • Nhà thầu cần biết (ngày 15/7/2013)

  Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 15/7/2013 là 186 gói. Trong đó, xây lắp: 57 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 129 gói.
 • Nhà thầu cần biết (ngày 12/7/2013)

  Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 12/7/2013 là 157 gói. Trong đó, xây lắp: 45 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 112 gói.