Tin chuyên ngành xây lắp

 • Nhà thầu cần biết (ngày 26/8/2013)

  Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 26/8/2013 là 108 gói. Trong đó, xây lắp: 14 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 94 gói.
 • Nhà thầu cần biết (ngày 23/8/2013)

  Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 23/8/2013 là 145 gói. Trong đó, xây lắp: 19 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 126 gói.
 • Nhà thầu cần biết (ngày 22/8/2013)

  Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 22/8/2013 là 118 gói. Trong đó, xây lắp: 35 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 83 gói.
 • Nhà thầu cần biết (ngày 21/8/2013)

  Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 21/8/2013 là 144 gói. Trong đó, xây lắp: 25 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 119 gói.
 • Nhà thầu cần biết (ngày 20/8/2013)

  Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 20/8/2013 là 160 gói. Trong đó, xây lắp: 30 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 130 gói.
 • Nhà thầu cần biết (ngày 19/8/2013)

  Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 19/8/2013 là 143 gói. Trong đó, xây lắp: 24 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 119 gói.
 • Nhà thầu cần biết (ngày 16/8/2013)

  Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 16/8/2013 là 142 gói. Trong đó, xây lắp: 33 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 109 gói.
 • Nhà thầu cần biết (ngày 15/8/2013)

  Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 15/8/2013 là 141 gói. Trong đó, xây lắp: 23 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 118 gói.
 • Nhà thầu cần biết (ngày 14/8/2013)

  Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 14/8/2013 là 183 gói. Trong đó, xây lắp: 27 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 156 gói.
 • Nhà thầu cần biết (ngày 13/8/2013)

  Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 13/8/2013 là 145 gói. Trong đó, xây lắp: 42 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 103 gói.
 • Nhà thầu cần biết (ngày 12/8/2013)

  Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 12/8/2013 là 159 gói. Trong đó, xây lắp: 31 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 128 gói.
 • Nhà thầu cần biết (ngày 9/8/2013)

  Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 09/8/2013 là 176 gói. Trong đó, xây lắp: 34 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 142 gói.
 • Nhà thầu cần biết (ngày 8/8/2013)

  Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 8/8/2013 là 144 gói. Trong đó, xây lắp: 26 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 118 gói. * Ngày mai, thứ Sáu, 09/8/2013 một số GT sau sẽ bắt đầu phát hành hồ sơ:
 • Nhà thầu cần biết (ngày 7/8/2013)

  Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 7/8/2013 là 112 gói. Trong đó, xây lắp: 15 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 97 gói. * Ngày mai, thứ Năm 8/8/2013, một số GT sau sẽ bắt đầu phát hành hồ sơ:
 • Nhà thầu cần biết (ngày 6/8/2013)

  Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 06/8/2013 là 136 gói. Trong đó, xây lắp: 27 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 109 gói.